UCHWAŁA NR 504 / XXII / 2000 RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 20 listopada 2000 r.

w sprawie : w sprawie nadania herbu, flagi oraz pieczęci Miasta Rybnika

Działając na podstawie:

  • art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami),
  • art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późniejszymi zmianami),
  • § 7 Statutu Miasta Rybnika uchwalonego Uchwałą Nr 197/X/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 1999 r. Nr 36, poz. 1068),

po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Zarządu Miasta

 

RADA MIASTA RYBNIKA
postanawia :

§ 1.

 Przyjąć herb Miasta Rybnika według opisu w brzmieniu:

"Herb Miasta przedstawia w polu tarczy błękitnym rybę - szczupaka - srebrną (białą) w skos, skierowaną ku prawemu narożnikowi tarczy. Ponad i pod wyobrażeniem ryby (w narożniku lewym czoła oraz narożniku prawym dołu) widnieje motyw roślinny, czyli kotewka, zwana inaczej orzechem wodnym, o srebrnych (białych) łodygach i srebrnych (białych) kwiatach".
Wzór herbu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjąć flagę Miasta Rybnika według opisu w brzmieniu:

"Kształt flagi stanowi prostokąt o proporcji boku krótszego (szerokości) do boku dłuższego (długości) jak 5:8. Flaga składa się z trzech poziomych pasów w następującym ułożeniu i barwach :

  • dwa zewnętrzne pasy koloru błękitnego w proporcji 1/4 szerokości płata flagi każdy,
  • środkowy pas koloru białego w proporcji 2/4 szerokości płata flagi z herbem Miasta umieszczonym centralnie".

W położeniu pionowym flagi herb umieszcza się centralnie pionowo w pasie białym.

Wzór flagi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

 Przyjąć pieczęcie Prezydenta Miasta Rybnika i Zarządu Miasta Rybnika zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w "Gazecie Rybnickiej"