GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku

Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku

Umowa o dofinansowanie projektu "Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku" nr UDA-RPSL.05.02.00-00-007/09-00 zawarta została w dniu 28 maja 2010 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Rybnik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V "Środowisko", Działanie 5.2. "Gospodarka odpadami", Nr projektu - 606.

 

Projekt "Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku" został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (PRSZ). Program ten obejmuje uzgodnioną listę projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju subregionu, a ich realizacja przyniesie poprawę jakości życia mieszkańców, wzmocni wizerunek tego subregionu oraz przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Projekty ujęte w PRSZ, spełniające wymogi formalne i merytoryczno-techniczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, uzyskują dofinansowanie z pominięciem procedury konkursowej.

 

 

Finansowanie projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 2.136.397,30 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu 1.969.293,70, w tym:

  • środki funduszu w kwocie 1.673.899,64, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu,
  • wkład własny beneficjenta w kwocie 295.394,06, co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Termin realizacji projektu:

2009-2010

 

Przedmiot projektu:

Projekt zrealizowano zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz z decyzją z dnia 20 lutego 2008 roku OS.GO.76366/1/08, wydaną przez Marszałka Województwa Śląskiego, wyrażającą zgodę na zamknięcie II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku. Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ze Świdnicy.

 

Realizacja projektu obejmowała:

  • ukształtowanie terenu,
  • wykonanie instalacji odgazowującej,
  • wykonanie stacji pozyskiwania biogazu z pochodnią dachową,
  • rekultywację II kwatery składowiska odpadów składającą się z zabezpieczenia wierzchowiny, skarp, półki i uporządkowania terenu, wykonania drogi technologicznej i ogrodzenia,
  • część elektryczną (wykonanie oświetlenia i złącza kablowego).

 

Lokalizacja projektu:

Projekt został zrealizwany w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, na Płaskowyżu Rybnickim, w południowej części Miasta Rybnik, w dzielnicy Boguszowice-Stare przy ul. Oskara Kolberga.

 

Cel projektu:

Cel ogólny projektu to zapewnienie ochrony oraz poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów zdeponowanych na II kwaterze składowiska odpadów komunalnych w Rybniku. Zamknięcie i rekultywacja terenu II kwatery składowiska na cele przyrodnicze, umożliwiła osiągnięcie celu ogólnego, istotnego z punktu widzenia środowiska naturalnego, społeczeństwa i rozwoju regionu objętego oddziaływaniem inwestycji w kategoriach długoterminowych.


Cel bezpośredni projektu to przywrócenie gruntu, znajdującego się na terenie II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku, do stanu sprzed rozpoczęcia składowania odpadów. W wyniku realizacji projektu uzyskano 2,985 ha powierzchni terenów atrakcyjnych przyrodniczo.   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt