GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Rybnik - Inwestujesz - Zyskujesz

Cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta wśród inwestorów.
Dotarcie z informacją o możliwości zainwestowania na terenie Rybnika do jak największej grupy potencjalnych odbiorców powinno spowodować pozyskanie odpowiednich nabywców, którzy po zakupie nieruchomości rozpoczną na niej działalność gospodarczą dostosowaną poziomem do potencjału tego miejsca. W wyniku realizacji projektu zostaną wypromowane 2 oferty inwestycyjne w postaci terenów inwestycyjnych w ścisłym centrum Miasta: przy ul. Miejskiej/3 Maja oraz przy ul. Gen. Hallera.
Planuje się, że w rezultacie udziału w samych tylko targach zagranicznych z ofertą inwestycyjna Miasta zapozna się 42787 osób (gości targów Exporeal i MIPIM). Dzięki temu istnieje szansa, że powstaną nowe miejsca pracy, które wygenerują dodatkowe dochody budżetu Miasta.
Cel bezpośredni zadania jest zgodny z celem poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna realizowanym
w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.
Cel poddziałania 1.1.2. tj. „wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie poprzez promocję inwestycyjna związaną z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych  i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju, jak i za granicą”, będzie bezpośrednio przyczyniał się do realizacji celu głównego priorytetu I „wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy”,
a pośrednio do realizacji celu głównego całego RPO „Stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”.

 

Cele ogólne/pośrednie projektu można określić jako:

  • Zdobycie środków finansowych na wysokiej klasy materiały promocyjne,
  • Większa ilość inicjatyw gospodarczych, promocyjnych zachęcających do inwestowania: kampania promocyjna w kraju i zagranicą,
  • Zwiększenie wiedzy nt. dostępnych zasobów inwestycyjnych miasta,
  • Wypromowanie terenów inwestycyjnych w centrum miasta,
  • Większa liczba potencjalnych inwestorów,
  • Wzrost liczby miejsc noclegowych i handlowo - usługowych,
  • Wyższe dochody w budżecie miasta z tytułu podatków,
  • Większy poziom dywersyfikacji produkcji miejscowych przedsiębiorstw,
  • Wzrost atrakcyjności miasta dla obecnych i potencjalnych mieszkańców - wzrost liczby mieszkańców,
  • Aktywizacja bezrobotnych – spadek liczby długotrwale bezrobotnych.


   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie.
Andrzej Sapkowski
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt