GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do RSIP

Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do RSIP

10 maja 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu nr 05.04.00-106/10 dla Działania 5.4 Zarządzanie Środowiskiem, Priorytetu V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Na 6 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania znalazł się rybnicki projekt pn. "Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej".

 

Celem projektu jest opracowanie mapy akustycznej Rybnika w formie ogólnodostępnego kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego zintegrowanego z Rybnickim Systemem Informacji Przestrzennej.

Konieczność sporządzenia mapy akustycznej dla miasta Rybnika wynika z Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku zgodnie, z którą wykonanie strategicznej mapy akustycznej jest obowiązkowe dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy. Obowiązek sporządzenia oceny stanu akustycznego środowiska spoczywa na staroście, który jest zobligowany sporządzić mapę do 30 czerwca 2012 roku, a następnie co 5 lat dokonywać jej aktualizacji.

Strategiczna mapa akustyczna stanowić będzie uśrednioną mapę hałasu emitowanego do środowiska przez różne grupy źródeł, dającą możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia hałasem na terenie miasta, możliwość stwierdzenia przyczyn tego stanu oraz możliwość realizacji ogólnych prognoz (tendencji) zmian hałasu. Mapa prezentować będzie wartości średnie w odniesieniu do roku i stanowić podstawowy element ekspertyz i opracowań akustycznych, których zadaniem jest:

  • planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, racjonalne gospodarowanie emisjami,
  • ocena oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko (budowa nowych dróg, obwodnic, modernizacja istniejących szlaków komunikacyjnych),
  • ocena oddziaływania inwestycji przemysłowych na środowisko (budowa nowego zakładu przemysłowego, analiza możliwości obniżenia emisji hałasu z terenu istniejącego już zakładu, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na emisję, itp.),
  • określanie źródeł hałasu odpowiedzialnych za przekroczenia wartości dopuszczalnych w środowisku, itp.),
  • racjonalne planowanie zakresu i kolejności prac wyciszeniowych,
  • szacowanie skuteczności planowanych działań wyciszeniowych na terenie zakładu.

 

Zgodnie z przyjętym założeniem mapa akustyczna Rybnika stanowić będzie również istotny element systemu zarządzania środowiskiem na szczeblu gminnym. Umożliwi kontrolę i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego na terenie Rybnika oraz stanowić będzie podstawowe narzędzie do opracowania programu ochrony przed hałasem, którego celem jest ograniczanie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko i mieszkańców.

 

Obszar objęty mapą akustyczną obejmować będzie zasięgiem teren w granicach administracyjnych Miasta Rybnika. Całkowita powierzchnia terenu wynosi 148,36 km2.

 

Koszt realizacji projektu:

 

473 750,67 zł - kosztów kwalifikowanych, z czego:
402 688,06 zł - dotacja RPO WSL (85%),
71 062,60 zł - wkład własny Miasta Rybnika (15%).

    

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt