Strona główna -> Samorząd -> Segreguj.rybnik.eu

Akty prawne

Segreguj.rybnik.eu


   

Uchwały Rady Miasta

dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:


 

 

Uchwalona przez sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), nałożyła na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.Pod pojęciem gospodarowania należy rozumieć zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zarządzanie systemem. Obowiązkowo w skład systemu wchodzą nieruchomości zamieszkałe, czyli te na których zamieszkają mieszkańcy. Fakultatywnie, gmina może przejąć gospodarowanie odpadami - wyłącznie komunalnymi, pochodzącymi z nieruchomości na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza. Przejęcie przez gminę gospodarowania odpadami komunalnymi na tych nieruchomościach pozwoli uszczelnić cały system, a z czasem wyeliminować wciąż pojawiające się patologie takie jak „dzikie wysypiska śmieci”.

 

Gmina, jako przyszły właściciel odpadów komunalnych musi podjąć szereg uchwał i zorganizować przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wybrany w przetargu podmiot będzie odbierał odpady z nieruchomości. Nadzór nad zadaniami powierzonymi podmiotowi, sprawować będzie gmina.

  

  
Do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości należy między innymi:

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne,
  • selektywne zbieranie odpadów,
  • uiszczanie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W chwili obecnej na terenie Miasta w zakresie odbierania odpadów działają:

Ponadto odpady niebezpieczne można oddawać w wyznaczonych punktach na terenie miasta, których adresy znajdują się na stronie www.segreguj.rybnik.eu 


   

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika:


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za rok 2017


PDF (701 KB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za rok 2016


PDF (5 430 KB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za rok 2015


PDF (833 KB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za rok 2014


DOC (1 138 KB)

 


 

Sprawozdania prezydenta miasta  z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:


Rok 2017


PDF (190 KB)

Rok 2016


PDF (184 KB)

Rok 2015


PDF (59 KB)

Rok 2014


PDF (62 KB)

Rok 2013


PDF (59 KB)

Rok 2012


PDF (58 KB)


 

Podmioty odbierające odpady komunalne i adresy instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne z terenu Rybnika:


Wykaz instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne


PDF (113 KB)

Podmioty odbierające odpady komunalne


PDF (180 KB)


 

Podmioty zbierające odpady z metali oraz makulaturę na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Rybnika


Podmioty zbierające odpady metali


DOC (35 KB)


   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
RYBEK SEGREGUJE

RYBEK SEGREGUJE

APLIKACJA WYWOZIK

Aplikacja Wywozik

          Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt