Strona główna -> Samorząd -> Segreguj.rybnik.eu

Akty prawne

Segreguj.rybnik.eu


   

Uchwały Rady Miasta

dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:


 

 

Uchwalona przez sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), nałożyła na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.Pod pojęciem gospodarowania należy rozumieć zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zarządzanie systemem. Obowiązkowo w skład systemu wchodzą nieruchomości zamieszkałe, czyli te na których zamieszkają mieszkańcy. Fakultatywnie, gmina może przejąć gospodarowanie odpadami - wyłącznie komunalnymi, pochodzącymi z nieruchomości na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza. Przejęcie przez gminę gospodarowania odpadami komunalnymi na tych nieruchomościach pozwoli uszczelnić cały system, a z czasem wyeliminować wciąż pojawiające się patologie takie jak „dzikie wysypiska śmieci”.

 

Gmina, jako przyszły właściciel odpadów komunalnych musi podjąć szereg uchwał i zorganizować przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wybrany w przetargu podmiot będzie odbierał odpady z nieruchomości. Nadzór nad zadaniami powierzonymi podmiotowi, sprawować będzie gmina.

  

  
Do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości należy między innymi:

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne,
  • selektywne zbieranie odpadów,
  • uiszczanie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W chwili obecnej na terenie Miasta w zakresie odbierania odpadów działają:

Ponadto odpady niebezpieczne można oddawać w wyznaczonych punktach na terenie miasta, których adresy znajdują się na stronie www.segreguj.rybnik.eu 


   

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika:


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za rok 2014


DOC (1 138 KB)

 


 

Sprawozdania prezydenta miasta  z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:


Rok 2016


PDF (184 KB)

Rok 2015


PDF (59 KB)

Rok 2014


PDF (62 KB)

Rok 2013


PDF (59 KB)

Rok 2012


PDF (58 KB)


 

Podmioty odbierające odpady komunalne i adresy instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne z terenu Rybnika:


Wykaz instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne


PDF (113 KB)

Podmioty odbierające odpady komunalne


PDF (180 KB)


 

Podmioty zbierające odpady z metali oraz makulaturę na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Rybnika


Podmioty zbierające odpady metali


DOC (35 KB)


   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
RYBEK SEGREGUJE

RYBEK SEGREGUJE

APLIKACJA WYWOZIK

Aplikacja Wywozik

          Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt