GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny

Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935

Projekt "Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935", zrealizowany w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, objął przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Żorskiej w Rybniku na drodze wojewódzkiej nr 935.
  

Finansowanie projektu
Całkowity koszt realizacji projektu: 5.366.331,86 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 4.561.382,08 zł


Harmonogram realizacji
Termin realizacji: 2012

 

  
Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu była przebudowa wiaduktu drogowego usytuowanego w ciągu ul. Żorskiej w Rybniku. Wiadukt przekracza linię kolejową nr 302 Kotlarnia-Paruszowiec-Boguszowice. W wyniku przebudowy, zwiększyła się jego nośność do 50T (200 kN/oś) - klasa "A" obciążenia wg normy PN-85/S-1050 "Obiekty mostowe. Obciążenia". Po przebudowie obiekt stanowi swobodnie podpartą, jednoprzęsłową konstrukcję belkową zespoloną z żelbetonową płytą pomostową. Ustrój nośny tworzą prefabrykowane belki strunobetonowe typu T27 o wysokości 1,1 m. Szerokość jezdni na wiadukcie wynosi 11 m, zaś szerokość chodnika 1,5 m i ścieżki rowerowej 2,5 m. Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik. Projekt zrealizowany przez Urząd Miasta Rybnika.

  

  
Cele projektu
Podstawowym celem zadania było dostosowanie układu drogowego w Rybniku, do powiązania z wybudowaną autostradą A1. Z tego też powodu wsparciem w ramach niniejszego projektu objęta była przebudowa DW 935 na terenie Rybnika, która stanowi główny ciąg dojazdowy do węzła "Żory". Zły stan techniczny obiektu mostowego w ciągu ulicy Żorskiej mógł w krótkim czasie doprowadzić do konieczności ograniczenia ruchu, co najmniej dla samochodów ciężarowych i autobusów.
Ponadto projekt ten wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, takie jak: "ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego", "udrożnienie sieci drogowej województwa", "poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej".


 


 *****

    

W związku z wystąpieniem oszczędności w priorytecie VII – Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, zrealizowany przez Miasto Rybnik w 2012 roku projekt o nazwie „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935”, został uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego przesunięty z listy rezerwowej do grona przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych.


W związku z tym, 29 maja 2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania.


Wartość całkowita projektu   5 366 331,86 zł,
Wartość dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego  4 561 382,08 zł.


Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt