O MIEŚCIE:


Strona główna -> O mieście -> Ludzie Rybnika

Jacques Beaulieu

Jacques Beaulieu
 

21 października 2014 roku w szkole muzycznej w Rybniku Jacques Beaulieu, Przewodniczący Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Mazamet-Rybnik otrzymał tytuł  Honorowego Obywatela Miasta Rybnika (więcej informacji na temat uroczystości TUTAJ).

Stosowna uchwała w sprawie nadania Jacques’owi Beaulieu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rybnika została podjęta przez rybnickich radnych na sesji 26 marca 2014 r. na wniosek prezydenta Rybnika Adama Fudalego, z inicjatywy członków Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „Rybnik-Europa”.


Jacques Beaulieu jest kolejnym - po profesorze Jerzym Buzku, Mieczysławie Brzoście, arcybiskupie Damianie Zimoniu, kompozytorze Henryku Mikołaju Góreckim oraz dr Józefie Musiole - Honorowym Obywatelem Rybnika. Jest pierwszym obcokrajowcem uhonorowanym tym tytułem.

 
Fot. L. Tyl

 

Uroczystą laudację na cześć Jacques’a Beaulieu odczytała Elżbieta Paniczek, wieloletnia Dyrektor Stowarzyszenia Alliance Française, współinicjatorka kontaktów partnerskich Rybnika i Mazamet:

 

"Drogi Jacques’u, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Goście!


Okazją do dzisiejszego spotkania w murach szkoły muzycznej im. Antoniego i Karola Szafranków jest uroczystość symbolicznego wręczenia Jacques’owi Beaulieu tytułu Honorowego Obywatela Rybnika, przyznanego mu przez radę miasta na posiedzeniu w marcu br., na wniosek Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik – Europa.

 

Z uwagi na wieloletnią współpracę, organizacja ta ma szczególne powody ku temu, by wnioskować o podkreślenie honorowym tytułem zasług Jacques’a Beaulieu w dziedzinie rozwoju kontaktów Rybnika z partnerskim miastem Mazamet we Francji . Więcej – można uznać za pewnik, że Jacques Beaulieu jest jedną z osób, dzięki którym Mazamet i Rybnik powiększyły rodzinę miast bliźniaczych.

 

Poczytuję sobie za zaszczyt przedstawienie zebranym sylwetki laureata, przewodniczącego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Mazamet-Rybnik, pedagoga, społecznika, przyjaciela Polski i Rybnika, propagatora  kultury polskiej w mieście Mazamet i całym departamencie Tarn.   
    

Jacques Beaulieu urodził się 6 listopada 1943 roku w miejscowości Bône w Algierii, gdzie jego ojciec był wojskowym tłumaczem. Pierwsze nauki pobierał w Bône, u Sióstr Doktryny Chrześcijańskiej, a następnie u Ojców Asumpcjonistów w Sétif, „… na gorącym wysokim płaskowyżu, w ojczyźnie świętego Augustyna”, jak sam Jacques określa to miejsce. Do Francji przybywa jako 16–latek: rodzina osiedla się początkowo w Normandii, gdzie Jacques kończy szkołę średnią, a później w Mazamet w regionie Midi-Pyrénées, gdzie ojciec André otrzymuje pracę w tamtejszym merostwie.


Jacques Beaulieu ukończył studia historyczne w Tuluzie w gorącym okresie perturbacji politycznych, społecznych i kulturowych w 1968 r., nazwanych później wydarzeniami majowymi. We wrześniu tegoż roku rozpoczął pracę jako nauczyciel historii i geografii w prowadzonym przez zakonnice katolickim liceum imienia Joanny d’Arc w Mazamet. Tam poznał swoją żonę Nicole, nauczycielkę języka francuskiego i łaciny, która będzie go później wspierać w utrzymywaniu kontaktów z Rybnikiem.


W 1978 r., jako pierwsza od stu lat osoba świecka, zostaje dyrektorem placówki. Wraz z Bernadette Mouïsse i Bernardem Fabre pracuje nad nowym wizerunkiem szkoły, która pozostanie jego miejscem pracy aż do emerytury. Kiedy opuszczał swoje stanowisko pracy, zespół szkół im. Joanny d’Arc liczył 1200 uczniów. W trakcie pracy zawodowej angażuje się w działalność szkolnictwa katolickiego na poziomie departamentu i regionu. Pełni m.in. funkcję przewodniczącego diecezjalnego komitetu edukacji katolickiej, działa w krajowej radzie związku dyrektorów placówek kształcących bezpłatnie, przewodniczy zrzeszającemu ponad 5 tys. nauczycieli stowarzyszeniu kształcenia ustawicznego i w uznaniu zasług na tym polu w 1996 r. zostaje kawalerem Orderu Palm Akademickich.


Wykorzystując doświadczenie zawodowe, pracę społeczną kontynuuje również na emeryturze. Przewodniczy m.in. zarządowi kilku katolickich szkół, stowarzyszeniu ochrony dziedzictwa Mazamet, stowarzyszeniu przyjaciół żandarmerii, jest wiceprzewodniczącym stowarzyszenia ACCORD zarządzającego centrum kultury Apollo oraz stowarzyszenia Mazamet Pieds-Noir, zrzeszającego m.in. repatriantów z Algierii i ich rodziny.

 

„Polski ślad” w życiorysie Jacques’a Beaulieu pojawia się w 1981 r. Jako historyk interesuje się polskim Sierpniem’80, a poruszony wprowadzeniem stanu wojennego postanawia znaleźć w naszym kraju katolicką szkołę, której można by zaproponować wsparcie i współpracę. Za sprawą stowarzyszenia przyjaciół Polski w Tuluzie wybór padł na Prywatne Liceum Sióstr Urszulanek w Rybniku, które wznowiły edukacyjną działalność w 1982 r.


Pierwszy kontakt nastąpił w 1983 r. Na list z Mazamet ówczesna dyrektor urszulańskiego liceum s. Angelika Wanda Kwas odpowiedziała zaproszeniem  francuskich nauczycieli do Rybnika. Po raz pierwszy Jacques Beaulieu wraz z innymi nauczycielami przyjechał do Rybnika w sierpniu 1984 roku. Po trudach podróży kilkoma samochodami i przekraczaniu paru granic znaleźli się w kraju, jak wspominał Jacques, „…przytłoczonym komunistycznymi realiami, ale rozentuzjazmowanym walką o wolność, wiarą we wsparcie papieża Jana Pawła II i fundamentalną rolą polskiego kościoła katolickiego”.


W Rybniku spotkali się z ciepłym przyjęciem sióstr i francuskojęzycznego przewodnika w osobie późniejszego dyrektora IV LO Mariana Groborza. Rok później, wraz z siostrą Angeliką i Marianem Groborzem, odwiedziłam Mazamet po raz pierwszy. Odtąd zaczyna się nasza długoletnia współpraca - zostałam koordynatorem regularnych wymian uczniów i nauczycieli, zarówno w czasie roku szkolnego, jak i wakacji. Nie byłoby to możliwe bez wparcia nauczycieli i ich rodzin po stronie francuskiej, jak i polskiej.

 Jacques'u, dzisiaj jest tu z nami, „cała ekipa urszulańska”.

 

Wymiana nabrała rozmachu; do Mazamet przyjeżdżała dodatkowo jedna maturzystka, by przez kilka miesięcy szlifować język francuski. Z czasem współpracę poszerzono o możliwości odbycia przez absolwentki urszulańskiej szkoły dwuletnich studiów w BTS, szkole uczącej m.in. sztuki negocjacji i public relation w handlu. Jej rybnickie absolwentki najczęściej wybierały studia w ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie wysoko ceniono ich przygotowanie z przedmiotów wykładanych w BTS.  Dzisiaj pracują w polsko -francuskich firmach, w strukturach administracji państwowej, zajmując wysokie stanowiska.


Jednym z najbardziej pamiętnych wydarzeń w relacjach liceum Joanny d’Arc i rybnickiego liceum sióstr urszulanek było w 1988 roku wspólne pielgrzymowanie do Rzymu i dwukrotne spotkanie z Janem Pawłem II. To drugie, w Castel Gandolfo, szczególnie ważne, wspólne, z Ojcem Świętym śpiewanie pieśni patriotycznych i wzruszające chwile na trwale wyryte w naszych sercach.

 

Jacques Beaulieu angażował się nie tylko we współpracę w dziedzinie oświaty, ale również w inne akcje pomocowe, takie jak współorganizowanie zbiórki leków, sprzętu rehabilitacyjnego i innych akcesoriów medycznych dla Rybnika. Po stronie rybnickiej akcję tę koordynował śp. ks. prał. Alojzy Klon. Po 1990 roku współanimatorem kontaktów z Mazamet został pierwszy wybrany demokratycznie prezydent Rybnika, romanista Józef Makosz, z którym Jacques  Beaulieu szybko znalazł, nomen omen, wspólny język. Dzięki temu współpracą objęto również samorządy oraz dziedzinę przedsiębiorczości polegającą na organizacji spotkań gospodarczych pomiędzy przedstawicielami izb przemysłowych oraz przedsiębiorców obu miast.

 

Rok 1991 - otwarcie Alliance Française w Rybniku, które miałam przyjemność  i zaszczyt prowadzić - to kolejny pomysł na współpracę - poprzez przekazywanie książek, płyt CD oraz udział w wymianach, Jacques Beaulieu wspierał również działalność naszego Ośrodka, później Stowarzyszenia Alliance Française.

 

Skala współpracy wymogła utworzenie organizacji, która mogłaby ją koordynować. I tak powstało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Mazamet-Rybnik (A.C.S.C. Mazamet-Rybnik), którego Jacques Beaulieu jest przewodniczącym do dnia dzisiejszego. Intensywność kontaktów doprowadziła do organizacji w czerwcu 1992 roku I Tygodnia Polskiego w Mazamet, będącego okazją do prezentacji polskiej kultury poprzez film, książkę oraz występy artystyczne.


Kolejnym, naturalnym krokiem w ponad 10-letniej wtedy współpracy na różnych polach było podpisanie umowy o partnerstwie między miastami, co nastąpiło 4 czerwca 1993 roku. Dokument sygnowali przedstawiciele samorządów obu miast, samorządów gospodarczych, ośrodka Alliance Française w Rybniku oraz Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Mazamet-Rybnik w osobie Jacques’a Beaulieu. Sprecyzowano dotychczasowe kontakty i wyznaczono dziedziny, które w kolejnych latach miały być rozwijane: współpracę samorządów, współpracę gospodarczą oraz społeczno-kulturalną.


W następnych latach miasta organizowały tygodnie polskie i francuskie, na przemian co dwa lata w Rybniku i Mazamet, których głównym celem była wzajemna prezentacja kultury krajów i regionów, z których wywodzą się oba miasta oraz ich poznanie. W czasie realizacji wspólnych projektów swoją twórczość prezentowali w Mazamet rybniccy artyści, m.in.: chór im. Adama Mickiewicza, chór szkoły Sióstr Urszulanek, zespół „Przygoda” czy członkowie Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza”, którzy wraz ze swoimi kolegami z Mazamet stworzyli wspólne malowidło pokazujące fragmenty naszych miast, eksponowane dziś w hallu Teatru Ziemi Rybnickiej. Kilka razy wystąpili uczniowie szkoły muzycznej Szafranków, a zorganizowane przez Jacques’a  Beaulieu niedawne tournee szkolnej orkiestry było prawdziwym sukcesem i ważnym wydarzeniem artystycznym nie tylko w Mazamet, ale i całym departamencie.


W naszym mieście występowali m.in. artyści prezentujący folklor południowej Francji, swoją wiedzą dzielili się również znawcy win i kuchni francuskiej. Trudno zapomnieć wielkie kulinarne spotkanie na rybnickim rynku, gdzie setki rybniczan częstowano francuskim serem i winem. Za wszystkimi tymi przedsięwzięciami stał Jacques Beaulieu, angażując się wraz z innymi członkami Stowarzyszenia A.C.S.C. Mazamet-Rybnik w organizację pobytów rybniczan w Mazamet, po stronie polskiej lektorki Alliance Française i ich rodziny.


W następnych latach współpraca objęła obszar opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz ich funkcjonowania w życiu zawodowym, wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami zajmującymi się osobami z dysfunkcjami, a Jacques Beaulieu pośredniczył w kontaktach między tymi instytucjami. Dzisiaj współpracę w tej dziedzinie realizuje Stowarzyszenie OLIGOS na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, które w czerwcu 2010 roku zawarło porozumienie o współpracy z A.P.E.D.I Castres-Mazamet (Stowarzyszenie Rodziców Dorosłych Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną). We współpracę z francuskim stowarzyszeniem angażuje się również Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku – Niedobczycach oraz Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku.


Od chwili powstania w 1999 roku kontakty naszego miasta z Mazamet wspomaga Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa, a dzięki staraniu obu stron ich efektem jest podpisane w czerwcu 2010 roku porozumienie ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Mazamet - Rybnik o dalszej współpracy. Dzięki niej rybniczanie nadal goszczą w Mazamet, prezentując swój potencjał kulturalny, poznając miasto i kraj, a mieszkańcy Mazamet przyjeżdżają z rewizytą. Dynamika działań Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik – Europa i jego francuskiego homologa pieczętuje dzisiejsza uroczystość.

 

Przeszkodą we współpracy nigdy nie była dzieląca oba miasta odległość prawie dwóch tysięcy kilometrów. Dodatkową jakością jest wciągnięcie do wspólnych działań innego miasta partnerskiego Rybnika - Dorsten w Niemczech. Wynikiem promocji kultury i tradycji polskiej i śląskiej, propagowania informacji o Rybniku i jego mieszkańcach przez Jacques’a jest rozpoznawalność naszego miasta w tej części Europy.

 

Szanowni Państwo, oto cała prawda o naszym dzisiejszym bohaterze. Jacques'u Beaulieu, dla którego Rybnik jest drugą ojczyzną. Myślę, że musi się znaleźć w moim wystąpieniu miejsce na wyrażenie – w imieniu Jacques'a i nas wszystkich – słów uznania i podziękowań dla jego małżonki, Nicole, która wspiera, doradza a niejednokrotnie odciąża od wielu codziennych spraw oraz podziękowań dla trójki dzieci: Frédérique, François, Clémence i ich rodzin obecnych dzisiaj wśród nas.


Nasze przyjacielskie relacje, wręcz rodzinne, na które z podziwem zerkają inni, świadczą o wzajemnym szacunku, zrozumieniu, wytrwałości w działaniu. Jacques Beaulieu, który dziś odbierze tytuł Honorowego Obywatela Rybnika, dowiódł jak ważną rolę w realizacji idei partnerstwa i europejskiej integracji pełni entuzjazm i aktywność jednostki, potrafiącej pociągnąć za sobą innych. Z serca Ci dziękujemy".ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle.
(Abraham Lincoln)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt