WALKA ZE SMOGIEM

   

Strona główna -> Samorząd -> Walka ze smogiem -> Fakty, liczby, dane...

Fakty, liczby, dane...

Walka ze smogiem - strona główna   

Fakty, liczby, dane... 

 

Emisja – wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń w postaci substancji stałych, ciekłych lub gazowych. Zanieczyszczenia te powstają w wyniku działalności człowieka oraz procesów naturalnych (np. wybuchy wulkanów, pożary) i mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, klimat, glebę i wodę.

  • wysoka emisja (elektrownie, ciepłownie i elektrociepłownie, duże zakłady przemysłowe) – wysokość kominów powyżej 40 m).

  • niska emisja – emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zaliczyć można: pyły zawieszone PM10 i PM2,5, dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo[a]piren, dioksyny), a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm).

 

 

Ocena jakości powietrza:

 

Pod kątem ochrony zdrowia ocenie podlega 11 substancji: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył drobny PM10 (o średnicy do 10µm), pył drobny PM2,5 (o średnicy do 2,5 µm), metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd) oznaczane w pyle PM10 oraz benzo(a)piren oznaczany w pyle PM10. Ze względu na ochronę roślin ocenie podlegają 3 substancje: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx) i ozon (O3). Dla każdego z wymienionych zanieczyszczeń określone są stężenia w powietrzu, które nie powinny być przekraczane.


Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powietrza:

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym

Termin osiągnięcia poziomu dopuszczalnego

Benzen (C6H6)

rok kalendarzowy

5 µg/m3

-

2010

Dwutlenek azotu (NO2)

1 godzina

200 µg/m3

18 razy

2010

rok kalendarzowy

40 µg/m3

-

2010

Dwutlenek siarki (SO2)

1 godzina

350 µg/m3

24 razy

2005

24 godziny

125 µg/m3

3 razy

2005

Tlenek węgla (CO)

8 godzin

10000 µg/m3

-

2005

Ozon (O3)

8 godzin

120 µg/m3

25 dni

2010

Pył PM10

24 godziny

50 µg/m3

35 razy

2005

rok kalendarzowy

40 µg/m3

-

2005

Pył PM2,5

rok kalendarzowy

25 µg/m3

-

2015

rok kalendarzowy

20 µg/m3

-

2020

Ołów (Pb)

rok kalendarzowy

0,5 µg/m3

-

2005

Arsen (As)

rok kalendarzowy

6 ng/m3

-

2013

Nikiel (Ni)

rok kalendarzowy

20 ng/m3

-

2013

Kadm (Cd)

rok kalendarzowy

5 ng/m3

-

2013

Benzo(a)piren

rok kalendarzowy

1 ng/m3

-

2013

 

 

Docelowe poziomy zanieczyszczeń powietrza:

 

Ozon (O2)

8 godzin

120 µg/m3

25 dni

2010

Pył PM2,5

rok kalendarzowy

25 µg/m3

-

2010

Arsen (As)

rok kalendarzowy

6 ng/m3

-

2013

Nikiel (Ni)

rok kalendarzowy

20 ng/m3

-

2013

Kadm (Cd)

rok kalendarzowy

5 ng/m3

-

2013

Benzo(a)piren

rok kalendarzowy

1 ng/m3

-

2013Stacja pomiarowa Rybnik, ul. Borki – zanieczyszczenia mierzone na stacji:

 

Zanieczyszczenie

Czas uśredniania

Typ pomiaru

NO2

1-godzinny

automatyczny

NOx

1-godzinny

automatyczny

NO

1-godzinny

automatyczny

SO2

1-godzinny

automatyczny

pył PM10

1-godzinny

automatyczny

CO

1-godzinny

automatyczny

O3

1-godzinny

automatyczny

benzen

1-godzinny

automatyczny

pył PM10

24-godzinny

manualny

Cd (kadm)

24-godzinny 

manualny

Ni (nikiel)

24-godzinny 

manualny

Pb (ołów)

24-godzinny 

manualny

As (arsen)

24-godzinny

manualny

Benzo(a)piren

24-godzinny 

manualny
System monitoringu jakości powietrza (m. in. w Rybniku): http://powietrze.katowice.wios.gov.pl 

 

 


Szczegółowe informacje:


Czym jest smog/niska emisja?


PDF (86 KB)


   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu

ZOBACZ KONIECZNIE

 

 Gmina z dobrą energią

 

 

Wyjście smoga

 

 Ekologiczna Gmina  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt