REWITALIZACJA MIASTA

 

   

Strona główna -> Gospodarka -> Rewitalizacja miasta -> O projekcie

O projekcie

 

Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji - strona główna   

O projekcie

 

 

Projekt „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” realizowany przez Miasto Rybnik zakłada kompleksowe wsparcie procesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych, położonych w dzielnicach: Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Chwałowice i Śródmieście.

 

Zaplanowane działania są skoncentrowane na:

 • dialogu z mieszkańcami obszarów objętych projektem,
 • aktywnym włączeniu lokalnej społeczności w kształtowanie przestrzeni tych terenów
 • zachęceniu osób młodych do poznawania obiektów dziedzictwa kulturowego Rybnika na obszarach rewitalizowanych.

 

Projekt został wybrany do realizacji w konkursie Ministerstwa Rozwoju „Modelowa rewitalizacja miast” na wypracowanie modelowych rozwiązań prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich oraz promocję dobrych praktyk wśród interesariuszy i innych miast.

 

 

Działania pilotażowe obejmują zadania z zakresu:

 • prowadzenia analiz problemów społeczno-gospodarczych,
 • prowadzenia analiz potrzeb mieszkaniowych,
 • prowadzenia analiz lokalnych dokumentów strategicznych w kontekście zapisów wspierających rewitalizację miasta,
 • opracowania i realizacji programu animacyjno-partycypacyjnego, w tym przeprowadzenie konkursu na minigranty dla mieszkańców wybranych terenów oraz zaangażowanie animatorów społecznych w proces aktywizacji lokalnej społeczności,
 • opracowania dokumentacji technicznych i projektowych, opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznych oraz przeprowadzenia konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną,
 • rozszerzenia programu edukacji regionalnej o elementy rewitalizacji.

 

W ramach projektu założono również szereg działań edukacyjnych nakierowanych na poszerzanie wiedzy i nabywanie umiejętności interesariuszy rewitalizacji, w tym: zespołów realizujących projekt, pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą konsultowane z zewnętrznymi ekspertami sektorowymi oraz z głównym ekspertem ds. rewitalizacji.

 

Planowane efekty:

 • zestandaryzowane opisy przedmiotu zamówienia dla wyłonienia wykonawców usług do realizacji w procesie rewitalizacji,
 • analizy opracowane na potrzeby przygotowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji,
 • dokumentacja techniczna i projektowa na potrzeby inwestycji na obszarach rewitalizowanych,
 • 20% mieszkańców obszarów zdegradowanych, objętych projektem weźmie udział w działaniach animacyjno-partycypacyjnych,
 • na obszarach rewitalizowanych zostaną zrealizowane inicjatywy społeczne, poprzez  które mieszkańcy będą mieli możliwości zadecydowania o zaspokojeniu zdiagnozowanych najpilniejszych potrzeb.

 

Okres realizacji projektu: 2016-2018

 

 

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 3 446 000,00 zł

Kwota dotacji: 3 101 400,00 zł (w tym: 85% z Funduszu Spójności, 15% budżetu państwa)

Wkład własny: 344 600,00 zł

 

 

Obszary rewitalizacji:

Projekt jest realizowany na obszarach:

 • wybranych fragmentów dzielnic: Chwałowice, Niewiadom, Niedobczyce i Paruszowiec-Piaski. Są to obszary podkreślające industrialne dziedzictwo Rybnika, dla których kluczowym momentem był rozwój przemysłu górniczego i hutniczego od końca XVIII w. oraz budowa osiedli patronackich w XIX i na pocz. XX w., a w ostatnim okresie doświadczające negatywnych konsekwencji upadku tradycyjnych gałęzi przemysłu, odpływem ludności, a także silnie zagrożone procesami marginalizacji społecznej,
 • dzielnicy Śródmieście – historycznie ukształtowanym centrum miasta, o zróżnicowanych funkcjach wielkomiejskich, w którym najmocniej uwidaczniają się problemy zmian społecznych, zagospodarowania przestrzeni publicznych, stanu obiektów zabytkowych, zjawisk kryminogennych i problemy komunikacyjne.

 

Lokalny Program Rewitalizacji:

Celem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika jest wskazanie głównych kierunków oraz założeń kompleksowo i wielowymiarowo rozumianego procesu rewitalizacji realizowanego na terenie Miasta Rybnika.

 

 

 

 

Zespół projektu:

 

Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika,

ul. Zamkowa 5, 44-200 Rybnik

pok. 14, tel. 032 43 92 331,

e-mail: gospodarka@um.rybnik.pl

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania zespołów

- nr 522/2016 z dnia 27.07.2016 r.

- nr 521/2016 z dnia 27.07.2016 r.

 

 

 

Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

    
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt