REWITALIZACJA MIASTA

 

   

Strona główna -> Gospodarka -> Rewitalizacja miasta -> Eksperci

Eksperci

 

Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji - strona główna   

Eksperci

 


Jarosław Ogrodowski – ekspert w zakresie rewitalizacji

 

W ostatnich latach prowadził lub współprowadził wiele procesów partycypacyjnych, takich jak projekt "Nasz Księży Młyn" realizowany z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami czy "Budżet Obywatelski dla Łodzi", gdzie w ramach akcji edukacyjno-informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez Fundację Normalne Miasto Fenomen i Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie był odpowiedzialny za organizowanie spotkań z mieszkańcami, przeprowadzanie ich oraz prowadzenie specjalnego doradztwa dla mieszkańców. W latach 2014-15 pracował w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie współprowadził Projekt Pilotażowy w zakresie rewitalizacji realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz uczestniczył w pracach nad Założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Łodzi. Od listopada 2015 był osobą odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń i opiekę merytoryczną nad miastami-uczestnikami konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Instytut Rozwoju Miast. Od marca 2016 pracownik Instytutu Rozwoju Miast.

 


 

Maria Stachowicz-Polak – ekspertka ds. edukacji Maria Stachowicz-Polak

 

Nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku, konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, prezes Stowarzyszenia Korzenie.pl w Rybniku. Pomysłodawca i od 16 lat organizatorka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ziemi Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzima…”; laureatka konkursu dla nauczycieli woj. śląskiego i opolskiego na scenariusz z zakresu regionalizmu i wielokulturowości (2013). Współautorka książek: „W poszukiwaniu przygody – wędrówki po Górnym Śląsku”, Wydawca: Stowarzyszenie Korzenie.pl, 2011; „WOKÓŁ KULTURY. Przez zabawę do wiedzy o Górnym Śląsku (wyd. j.w.); liczne publikacje recenzowane przez kadrę naukową i wygłoszone referaty na konferencjach naukowych, autorka programów, projektów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych. Przeprowadziła dla nauczycieli dziesiątki szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów itp. W latach szkolnych 2013-2015 była ekspertem w projekcie „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku” w ramach „Kompleksowego wspomagania rozwoju szkół” POKL. Założycielka Boguszowickiej Skarbnicy Dziedzictwa Kulturowego Małych Ojczyzn. Na bieżąco organizuje tu lekcje muzealne, warsztaty dla dzieci i młodzieży rybnickich szkół i przedszkoli, spotkania z twórcami kultury itp. Utworzyła ścieżkę dydaktyczną „Bliżej korzeni…” w dzielnicy Rybnika – Boguszowicach Osiedlu, na której prowadzone są zajęcia terenowe z uczniami.


 

Marcin Stempniak

 

Marcin Stempniak - ekspert ds. animacyjno-partycypacyjnych

 

Działacz społeczny, absolwent Szkoły Liderów  oraz Wiceprzewodniczący Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego i członek Zarządu Fundacji - Fundusz Lokalny RAMŻA; Inicjator i przedstawiciel gminnej, powiatowej i wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego oraz pracownik samorządu wojewódzkiego; Animator, szkoleniowiec i doradca w programach grantowych DZIAŁAJ LOKALNIE oraz FIO-Śląskie Lokalnie; Ekspert oceniający projekty dofinansowane m.in. ze środków UE w pięciu województwach/programach (RPO/PO WER), budżetu państwa (FIO) oraz  środków samorządowych; Autor, realizator, koordynator i rozliczeniowiec kilkudziesięciu projektów społecznych w tym z EFS. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy organizacji pozarządowych z mieszkańcami/liderami lokalnymi oraz samorządami przy realizacji kilkudziesięciu inicjatyw społecznych w tym m.in. prowadzenie konferencji/spotkań/warsztatów/seminariów, organizacja pikników/festynów/itp., diagnoza społeczna/III sektora, prowadzenie poradnictwa/doradztwa i szkoleń dla mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, itp.; Jest inicjatorem powstałego Klubu seniora i Koła wolontariatu w Czerwionce-Leszczynach oraz współpomysłodawcą Gminnego Zjazdu Seniorów, Dnia wolontariusza czy Festiwalu Organizacji Pozarządowych.


 

dr Andrzej Górny

 

dr Andrzej Górny - ekspert ds. badań społecznych

Socjolog, badacz, nauczyciel akademicki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki  transformacji współczesnej rzeczywistości społecznej - szczególną uwagę poświęca zagadnieniom przeobrażeń kulturowych w globalizującym  się świecie. Ważne miejsce w jego analizach zajmują procesy tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego w realiach współczesnej Polski.  Szczególnie mocno koncentruje się na procesach i zjawiskach specyficznych dla Górnego Śląska. Autor publikacji naukowych w periodykach podejmujących problematykę społeczną m.in. „Socjologia religii", „Górnośląskie studia  socjologiczne", „Societas Communitas" i in. Brał udział w wielu przedsięwzięciach badawczych (krajowych i międzynarodowych)  ukierunkowanych zarówno na cele poznawcze jak i rozwiązywanie problemów społecznych. Koordynator projektów badawczych, których  rezultaty zostały opublikowane w postaci raportów, dokumentów strategicznych strategii i artykułów w periodykach naukowych.  Specjalista w zakresie analizy danych ilościowych i jakościowych. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne przygotowujące  studentów socjologii, pedagogiki i stosowanych nauk społecznych do realizacji własnych badań empirycznych (m in. kursy metodologii badań  społecznych, technik analizy i interpretacji danych, społecznych badań ilościowych i inne).   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt