Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Pobór rocznika '87


W okresie od 6 lutego do 28 kwietnia 2006 roku trwać będzie na terytorium RP pobór mężczyzn urodzonych w 1987 r.Obowiązkowi stawienia się do poboru w tym terminie podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1982-1986, którzy: dotychczas nie stawili się do poboru, ze względu na stan zdrowia zostali uznani za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru; złożyli wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do wojskowego komendanta uzupełnień w celu odbycia zasadniczej służby wojskowej. Do poboru wzywa się kobiety urodzone w latach 1978 – 1988 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku szkolnym 2005/2006 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz studentek wyższych szkół morskich, które złożą pisemny wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wezwanie ich do poboru wraz z zaświadczeniem rektora wyższej szkoły morskiej o pobieranie nauki w tej szkole oraz jego zgodę na odbywanie zajęć wojskowych. Termin ogłoszenia poboru wyznacza się na 23 stycznia 2006 r.

W tym roku termin ogłoszenia poboru został wyznaczony na 23 stycznia, czyli na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Tego dnia pojawią się ogłoszenia wzywające mężczyzn, głównie urodzonych w 1987 r, a także kobiety (ur w latach 1979-1988) do poboru.

Pobór rozpocznie się 6 lutego, a zakończy 28 kwietnia br. Termin zakończenia zależy od liczby osób znajdujących się w kręgu zainteresowania wojska zamieszkałych na stałe lub czasowo (dłużej niż dwa miesiące) na danym terenie. Szacuje się, że w Polsce jest ich ok. 300 tysięcy. Komisja będzie mogła obsłużyć nie mniej niż 30 i nie więcej niż 40 poborowych dziennie. Szczegółowe zasady określają wprowadzone niedawno w życie dwa rozporządzenia ministrów: obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji z 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzania poboru w 2006 r. oraz z 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. Nowe regulacje zostały dostosowane do zmienionej 29 lipca 2005 r. ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Większość tych regulacji weszła w życie od 3 stycznia br. Przestały już obowiązywać górne limity wieku (24 lata dla osób z najwyżej średnim wykształceniem i 28 lat dla absolwentów szkół wyższych), po przekroczeniu których poborowych przenoszono do rezerwy. A ponadto w kręgu zainteresowania WKU znalazły się kobiety o wymienionych w tej ustawie specjalnościach.

Pobór przeprowadza się według planu uzgadnianego przez wojewodów przy współudziale szefa WSzW na podstawie pisemnych wniosków wójtów, burmistrzów oraz wojskowych komend uzupełnień. Z kolei na przedstawicielach władz samorządowych (wójcie lub burmistrzu) spoczywa obowiązek sporządzania imiennych list poborowych, sprawdzenia ich tożsamości oraz powiadomienia WKU o osobach, które nie stawiły się do poboru i kończą w danym roku kalendarzowym 24 lata bądź stawiły się, ale nie zgłosiły do powiatowej komisji lekarskiej. Starostowie są uprawnieni do powoływania kandydatów do powiatowej komisji lekarskiej oraz ich zastępców. W kompetencji Komendanta WKU leży zaś przyjmowanie wniosków od poborowych zainteresowanych służbą zastępczą oraz przyjmowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o odroczenia służby zasadniczej (np. z uwagi na naukę czy sytuację rodzinną). Zasada jest taka, że poborowy powinien otrzymać wezwanie imienne nie później niż siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do poboru.

Uwaga: nieotrzymanie wezwania nie zwalnia poborowego od stawienia się do poboru w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Spełnienie obowiązku stawienia się do poboru oznacza stawienie w określonym terminie i miejscu przed powiatową komisją lekarską, przedstawicielem władz samorządowych oraz przedstawicielem WKU. Osoba, która nie mogła przybyć w określonym terminie i czasie, jest zobowiązana powiadomić o tym wójta lub burmistrza. Jednocześnie poborowy zgłaszający się po raz pierwszy powinien posiadać ze sobą: dowód osobisty, aktualną fotografię o wymiarach 4 na 3 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie lub fakt pobierania nauki i potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji, a także dokumenty o stanie zdrowia. Osoby, które już stawiły się na komisję, zabierają ze sobą książeczkę wojskową.

Uwaga: lista poborowych podlegają ochronie o danych osobowych, natomiast księgi orzeczeń lekarskich stanowią tajemnice służbową.

Ponadto dokumentację dotyczącą poboru władze samorządowe mają obowiązek przechowywać przez pięć i Rada Ministrów w rozporządzeniu z 26 lipca 2005 r. ustaliła liczbę poborowych, którzy mogą być powołani do czynnej służby wojskowej. Do zasadniczej służby wojskowej może trafić nie więcej niż 78 tysięcy poborowych. Natomiast przeszkolenie wojskowe obejmie do 400 absolwentów szkół wyższych (tyle samo co w 2005 r.), a także do 3600 studentów na sześciotygodniowych turnusach wakacyjnych (o 850 osób więcej niż w 2005 r.).

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

ppłk Krzysztof RADWANPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2006-02-08

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Przegrać to nie znaczy nie mieć racji.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt