Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W czwartek,  26 czerwca  o godz. 12.00, w rybnickim urzędzie miasta odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2008 rok.
5. Procedura uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
6. Aktualizacja Wieloletniego Programu Gospodarczego Miasta Rybnika.
7. Zmiany w Statucie Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. z późn. zm.
8. Zmiany w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 765/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r.
9. Zmiany w planie potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2008 rok przyjętym Uchwałą Nr 267/XXI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2007 r.
10. Organizacja i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla bezdomnych oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, a także trybu postępowania w tych sprawach.
11. Zatwierdzenie regulaminu działalności Rady Społecznej publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.”
12. Przyjęcie zmian do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
13. Zmiany w statucie Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.
14. Powołanie członka Rady Muzeum w Rybniku.
15. Ustalenie wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Rybnik w roku szkolnym 2008/2009.
16. Sposób podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia oraz zasad doskonalenia oraz zasad i trybu przyznawania tych środków.
17. Zmiany w uchwale nr 296/XXVI/2008 Rady miasta Rybnika z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami i rencistami szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Rybnik.
18. Ustalenie najniższego wynagrodzenia i wartości punktu, celem określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników nie będących Nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Rybnik.
19. Nadanie imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Kościuszki 5 w Rybniku.
20. Zmiany cennika opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną miasta Rybnika.
21. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną miasta Rybnika.
22. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
23. Zezwolenie na używanie nazwy „Rybnik” przez Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „ERBUD” Sp. z o.o. w Rybniku w znaku towarowym „ERBUD RYBNIK” Sp. z o.o.
24. Upoważnienie wiceprzewodniczących Rady do delegowania w podróż służbową przewodniczącego Rady oraz radnych.
25. Zmiany statutów dzielnic. (27 uchwał) – mapy do wglądu w Biurze Obsługi Rady
26. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. („HYDROINSTAL”)
27. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków. („BEST-EKO”)
28. Zmiany w Statucie jednostki organizacyjnej Miasta „Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku”.
29. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej” i dla zabezpieczenia roszczeń wynikających z wyżej wymienionej umowy w formie weksla in blanco.
30. Nadanie nazwy placowi.
31. Zmiana w Uchwale Rady Miasta o opłacie targowej.
32. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu dzielnicy Orzepowice.
33. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu położonego przy Elektrowni Rybnik.
34. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu przy ul. Prostej.
35. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
36. Zbycie, nabycie.
37. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
38. Rozpatrzenie skarg.
39. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
40. Zakończenie sesji.


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2008-06-19

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Chciano za szczęściem rozesłać list gończy,
ale nikt nie potrafił podać rysopisu...

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt