Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Dofinansowanie dla projektów edukacyjnych


W naszym mieście będą realizowane cztery projekty, których celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dofinansowanie na ten cel będzie pochodzić z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1.Dofinansowanie sięgające kwoty 1 100 000,00 zł. uzyskał projekt pod nazwą „Dodajcie nam skrzydeł”. Adresowane dla 140 osób niepełnosprawnych (uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej) przedsięwzięcie będzie realizowane przez 24 miesiące. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu.

 

Projekt dla każdego beneficjenta zakłada m.in. realizację:

- Indywidualnego Programu Doradztwa Zawodowego w wymiarze 8 h dla każdego beneficjenta,

- Szkolenia obejmujące
• Moduł motywacyjno–aktywizacyjny
• Moduł doradztwa zawodowego
• Warsztaty arteterapii
• Moduł adaptacji na rynku i w środowisku pracy, w tym laboratoria pracy z udziałem przedsiębiorców

- Wizyty studyjne w zakładach pracy
- Staże, praktyki zawodowe dla 55 osób oraz pośrednictwo pracy

 

Efektem projektu ma być m.in. podniesienie i dostosowanie kwalifikacji uczestników przedsięwzięcia do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Ambicją projektu jest także kształtowanie pozytywnego postrzeganiu tej grupy przez społeczeństwo jako uczestników życia zawodowego w środowisku lokalnym.

 

„Przekroczyć próg” to projekt złożony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Miasta Rybnika. Budżet projektu wynosi ok. 1 200 000,00 zł.

 

Projekt "Przekroczyć próg" jest inicjatywą partnerską i będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku (lider) oraz Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie równego dostępu do życia społecznego i zawodowego osobom niewidomych i słabowidzącym.

 

Projekt skierowany jest do 50 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i przewiduje:
• poprawę jakości życia poprzez zwiększenie umiejętności społecznych i zawodowych (szkolenia),
• utworzenie Punktu Aktywności Lokalnej (PAL) w Rybniku przy ul. Chrobrego 16,
• wzmocnienie potencjału osobowościowego osób niewidomych i słabowidzących poprzez zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
• podwyższenie świadomości społecznej wśród mieszkańców Miasta Rybnika (m.in. przez utworzenie strony internetowej, rozpowszechnianie ulotek i broszur, organizację promującą równość szans),
• integrację osób niewidomych i słabowidzących poprzez działalność PAL, odbudowanie bądź wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych beneficjentów poprzez ich uczestnictwo w PAL,
• konsultacje indywidualne i grupowe beneficjentów ze specjalistami w PAL,
• umożliwienie osobom niewidomym i słabowidzącym dostępu do informacji w PAL (internet, czasopisma w języku Braille'a).

 

„Azymut – moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca” – budżet projektu to ponad 600 000,00zł. Projekt powstał z inspiracji i inicjatywy Platformy Poradnictwa Zawodowego grupującej m.in.. przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, Zespołu Szkół Technicznych oraz przy współpracy środowiska doradców zawodowych w Rybniku.

 

Projekt ten ma na celu przygotowanie młodzieży do świadomego i przemyślanego wyboru dalszej ścieżki edukacji i zawodu, a tym samym zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób młodych i zapoczątkowanie współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. Ukierunkowanie przede wszystkim na młodzież ma zapobiec podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły przypadkowo, bez poznania własnych predyspozycji zawodowych i rozeznania zapotrzebowania na poszczególne zawody na lokalnym rynku pracy.

 

W ramach projektu odbędą się szkolenia dla uczniów trzecich klas gimnazjów na temat planowania kariery edukacyjno-zawodowej, poznania własnych predyspozycji i motywacji oraz kierunków dalszego kształcenia. We wszystkich rybnickich gimnazjach zostaną utworzone Szkolne Punkty Informacji Zawodowej, gdzie uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mogli znaleźć informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy, poszczególnych zawodach, planowaniu kariery zawodowej. Zorganizowane zostaną także letnie obozy profilaktyczno-edukacyjne z zajęciami integracyjnymi, motywacyjnymi i zawodoznawczymi dla młodzieży niepełnosprawnej, szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 

Planowane jest także przeszkolenie osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem humanistycznym w celu przygotowania ich do pracy w szkole w charakterze stażystów na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego. Zapewni to uczniom stałe poradnictwo zawodowe i umożliwi promowanie elastyczności zawodowej oraz kreowanie postaw aktywnych.

 

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Razem” z Rybnika otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 200 000,00zł na realizację projektu „Naucz mnie, a zacznę samodzielnie pracować – aktywizacja zawodowo – społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie (w tym z zaburzeniami psychicznymi) w wieku 17-24 lata. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa uczestników projektu, wyposażenie ich w umiejętności i kompetencje potrzebne do podjęcia aktywności zawodowej.

 

W trakcie szeregu zajęć, warsztatów i praktyk uczestnicy zostaną wyposażeni w:
• bazujące na ich indywidualnych zdolnościach i możliwościach umiejętności zawodowe, ułatwiające uzyskanie zatrudnienia,
• kompetencje społeczne ułatwiające uzyskanie zatrudnienia.


Program projektu obejmuje również rodziny uczestników projektu. W trakcie indywidualnych spotkań terapeuta środowiskowy wyposaży rodziców w wiedzę i umiejętności dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wskaże aspekty prawne i korzyści z zatrudnienia takich osób, udzieli wsparcia terapeutycznego, eliminując negatywne zjawiska powodujące brak wsparcia w procesie aktywizacji społeczno–zawodowej.

 

Celem projektu jest też umożliwienie uczestnikom odbycia praktyk zawodowych. Zaproszenie do udziału w projekcie otrzymają pracodawcy i inne podmioty z otoczenia osób niepełnosprawnych. Odbędą się indywidualne spotkania z zainteresowanymi podmiotami, konferencje, seminaria, wystawy, na których zaprezentowana będzie idea projektu, materiały dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich potencjał zawodowy, metody wsparcia, umiejętności i kompetencje oraz produkty i usługi wytworzone przez osoby niepełnosprawne.


 

Źródło: Wydział Edukacji – Referat Projektów Edukacyjnych


 

 

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-07-20

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt