Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Dotacje dla rybnickiej edukacji


W 2009 roku Miasto Rybnik pozyskało dla rybnickiej edukacji 10 816 798,00 zł. Spora część tej kwoty (7 996 535,00 zł) pochodzi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwoty te zostaną przeznaczone na realizację szeregu projektów edukacyjnych.Większość projektów uzyskało stuprocentowe dofinansowanie, co oznacza, że na ich realizację miasto nie bedzie musiało angażować środków własnych. Unijne pieniądze zdobyto na realizację następujących projektów:

 

1. „Szkoła dobrych pomysłów”

Projekt będzie realizowany w ramach POKL 9.1.2. Dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych. Zakłada udział 26 szkół podstawowych z Rybnika przez 24 miesiące. Obejmuje  przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (język obcy - 2 600 godz.; zajęcia matematyczno-przyrodnicze - 4 680 godz.; koła zainteresowań ICT - 2 600 godz.; zajęcia z nauczania zintegrowanego - 1 560 godz.). Budżet projektu wynosi 2 554 970,00 zł. W ramach tej kwoty przewidziano: zakupy pomocy dydaktycznych (260 000,00 zł), zakupy materiałów do zajęć (130 000,00 zł), wycieczki dla uczniów, wizyty studyjne, prelekcje, konkursy, animacje lokalne, „Weekendowy Uniwersytet dla ucznia” i Festiwal Nauki oraz badanie kompetencji uczniów.

 

2. „Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów”
Projekt będzie realizowany w ramach POKL 9.1.2. Dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych. Zakłada udział wszystkich rybnickich liceów przez 24 miesiące. W ramach projektu realizowane będą: akademickie kursy przygotowawcze prowadzone przez: Politechnikę Śląską (375 godzin), Uniwersytet Śląski (250 godzin), Akademię Ekonomiczną (250 godzin); program „Mój samorząd”; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: (język obcy - 1 120 godz.; zajęcia matematyczno-przyrodnicze - 1 680 godz.; koła zainteresowań z przedsiębiorczości i informatyczne - 960 godz.). Budżet projektu wynosi 1 241 630,00 zł. Kwota ta obejmuje m.in. zakupy pomocy dydaktycznych (89 600,00 zł), zakupy materiałów do zajęć (48 000,00 zł), wycieczki dla uczniów, wizyty studyjne, prelekcje, badanie kompetencji uczniów.

 

3. „Dodajcie nam skrzydeł”

Projekt realizowany w ramach POKL 7.2.1. przez 24 miesiące.  Jego adresatami są osoby niepełnosprawne (140 uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej). Budżet przedsięwzięcia wynosi 1 079 534,00 zł. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 1120 godzin indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, 735 godzin zajęć warsztatowych, 45 staży u pracodawców, 10 praktyk zawodowych. Ponadto każdemu beneficjentowi zapewnione zostanie pośrednictwo pracy. Projekt obejmuje także 5 seminariów dla przedsiębiorców z Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz wystawę prac uczniów uczestniczących w arteterapii.
Realizowane projekty mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Fot. Wydział Edukacji UM Rybnika

4. „Zawodowiec – przyszłościowiec. Startegia modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku”

Na realizację  tego projektu miasto Rybnik zdobyło dofinansowanie w ramach POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Budżet projektu wynosi  338 179,00 zł. Dofinansowanie obejmuje 87,25% tej kwoty. Celem projektu jest diagnoza potrzeb edukacyjnych kobiet i mężczyzn w zakresie wyrównania dysproporcji oraz możliwości podniesienia  jakości i  atrakcyjności  szkolnictwa zawodowego w Rybniku w kontekście zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Projekt przewiduje realizację wieloaspektowego procesu badawczego, w tym analizę sytuacji szkolnictwa zawodowego w Rybniku i analizę lokalnego rynku pracy. Efektem będzie opracowanie Strategii Edukacji Zawodowej dla miasta Rybnika. Do projektu zaproszone zostaną podmioty rybnickiego rynku edukacyjnego i rynku pracy, a także eksperci zewnętrzni i przedstawiciele świata nauki. Realizacja projektu przewidziana jest na 12 miesięcy, począwszy od stycznia do grudnia 2010 r.

 

5. „Azymut – moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca”

Projekt realizowany będzie przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej w ramach POKL 7.2.1 przez okres 18 miesięcy. Obejmował będzie: szkolenia dla uczniów klas III gimnazjum (około 2200 beneficjentów); integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (letnie obozy dla 60 osób –  uczniów klas II i III gimnazjów z rodzin dotkniętych problemem ubóstwa, alkoholizmu i bezrobocia oraz młodzieży niepełnosprawnej uczącej się w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych); aktywizację zawodową i społeczną młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (20 osób spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży niepełnosprawnej uczącej się w SOSW); szkolenie bezrobotnych na szkolnych doradców zawodowych (20 osób bezrobotnych do 25 roku życia z wykształceniem wyższym w szczególności pedagogicznym). Budżet projektu wynosi 656 900,00 zł. W trakcie realizacji projektu powstanie 13 Szkolnych Punktów Informacji Zawodowej w gimnazjach. Przeprowadzonych zostanie również 5 konferencji promocyjno-informacyjnych.Projekty stanowią szansę dla rybnickiej młodzieży. Fot. Wydział Edukacji UM Rybnika

6. „Jasny horyzont – kwalifikacje na przyszłość”

Projekt realizowany będzie przez 24 miesiące w ramach POKL 9.3 przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej. Obejmuje przeprowadzanie kampanii informacyjnej w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, zwłaszcza w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy. Jego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa województwa śląskiego na temat potrzeb oraz możliwości kształcenia ustawicznego (w tym przez Internet), a także indywidualnych, regionalnych i ogólnokrajowych pożytków wynikających z tej formy kształcenia. Budżet projektu wynosi 996 730,00 zł.


7. „Nasze przedszkole – nasza bajka”

Projekt realizowany będzie przez 24 miesiące przez Przedszkole nr 9 w ramach POKL 9.1.1. Budżet projektu wynosi 663 166,95 zł; 98,5% tej kwoty podlega dofinansowaniu. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych 170 dzieci w wieku 3-6 lat. W ramach projektu zaplanowano: wydłużenie czasu pracy przedszkola o 3 godziny tygodniowo (1 oddział), dodatkowe zajęcia (15 godzin tygodniowo), warsztaty w Cechu Rzemiosł Różnych dla 4-6-latków, dodatkowe wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla dzieci o specjalnych potrzebach, powstanie oddziału weekendowego dla 25 dzieci nie objętych edukacją przedszkolną, powstanie portalu rodzinnego wspierającego rozwój dzieci przy udziale rodziców, warsztaty wyjazdowe, 4 festyny rodzinne oraz 2 konferencje.Także rybnickie przedszkolaki będą uczestniczyć w projektach edukacyjnych. Fot. Wydział Edukacji UM Rybnika

8. „Mogę ja, możesz ty – możemy my”

Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku w ramach POKL 9.1.2. Skierowany jest do 390 uczniów placówki. Dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. W czasie 24 miesięcy zostanie przeprowadzonych 5460 godzin zajęć i terapii (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, zajęcia o charakterze artystycznym i kulturowym rozwijające wiedzę i umiejętności, zajęcia sportowe, zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, terapia uczniów z wykorzystaniem aparatu EEG Biofeetback). W ramach projektu zaplanowano także wycieczki edukacyjne. Budżet projektu wynosi 465 425,00 zł.

 

 

9. „Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w ZST w Rybniku – remont i wyposażenie 3 pracowni oraz budowa windy”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego. Budżet projektu wynosi 1 065 173,86 zł, 85% tej kwoty podlega dofinansowaniu. Pozostałe 15% zapewni miasto.

 

10. „Poszerzenie wiedzy o rynkach pracy w Polsce i Norwegii”
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Budżet projektu wynosi  250 616,00 zł. Realizacja zadania wymaga zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości projektu. ZST zapewni 11%.


Ponadto w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” 12 szkół realizuje program Comenius (budżet 1 031 000,00 zł), 2 szkoły uczestniczą w programie Leonardo da Vinci (budżet 473 474,00 zł).

 

Źródło: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-11-24

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Awansu można się nawet dochrapać. Pod warunkiem jednak, że i szefowi przyśni się to samo.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt