Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Rewitalizacja miasta


25 listopada, podczas ostatniej sesji Rady Miasta, radni przyjęli Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013.Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika jest dokumentem, który wskazuje główne kierunki procesu rewitalizacji na terenie miasta Rybnika.

 

Rewitalizacja obejmuje działania mające na celu ożywienie i poprawę jakości życia poprzez polepszenie sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na terenach będących w stagnacji lub też określanych mianem obszarów zdegradowanych (np. poprzemysłowych). Mowa o działaniach z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej.

 

Tereny wymagające ożywienia oraz dodatkowych działań i wsparcia na terenie naszego miasta zastały wskazane na podstawie przeprowadzonej diagnozy poszczególnych obszarów przestrzeni miejskiej Rybnika. Są to następujące dzielnice: Boguszowice-Osiedle, Chwałowice, Maroko-Nowiny, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski, Śródmieście, Smolna oraz część dzielnic Boguszowice Stare i Meksyk.

 

Realizacja programu ma na celu wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych terenów na terenie miasta. Zakłada się, że program umożliwi unowocześnienie zdegradowanych obszarów miasta, doprowadzi do wzrostu gospodarczego i redukcji bezrobocia, pobudzi aktywność środowisk lokalnych i będzie przeciwdziałał zjawisku wykluczenia społecznego.

 

Realizacja Programu odnowy zdegradowanych przestrzeni miejskich Rybnika odbywać się będzie m.in. poprzez następujące działania:

 

- przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, łącznie z adaptacją na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne i kulturalne

 

- zagospodarowanie pustych przestrzeni miejskich, w tym budowa nowych obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne i kulturalne

 

- zachowanie obiektów dziedzictwa przemysłowego, kulturowego i przyrodniczego poprzez działania konserwatorskie

 

- tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa

 

- zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia

 

- realizowanie programów społecznych, przeciwdziałających niekorzystnym trendom i zjawiskom społecznym, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz niwelujących niekorzystne ich skutki.
Miasto Rybnik posiada doświadczenie w realizacji projektów rewitalizacyjnych. Mowa o zagospodarowaniu obiektu poszpitalnego przy ul. Rudzkiej na Zespół Szkół Wyższych.

 

- Mając na uwadze troskę o dobro wspólne oraz fakt, że zadanie wykracza poza możliwości realizacji tylko przez instytucje publiczne, będziemy zachęcać przedstawicieli sektora prywatnego i pozarządowego do włączenia się w realizację tych przedsięwzięć – mówi prezydent Rybnika, Adam Fudali.


Dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzono konsultacje społeczne zgodnie wymogami Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Uzyskano również stosowane opinie ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

 

Przyjęcie dokumentu przez Radę Miasta stanowi wymóg formalny w ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”. To kryterium formalne dotyczy zarówno projektów zgłaszanych przez miasto Rybnik, jak również projektów realizowanych na terenie Rybnika przez instytucje publiczne i podmioty prywatne.

 

Warto wspomnieć, że miasto Rybnik posiada doświadczenie w realizacji projektów rewitalizacyjnych. Mowa o zagospodarowaniu obiektu poszpitalnego przy ul. Rudzkiej na Zespół Szkół Wyższych, zagospodarowaniu obiektu poszpitalnego przy ul. Powstańców Śląskich na obiekt Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, adaptacji wieży ciśnień zabytkowej kopalni Ignacy, rewitalizacji kamienicy przy ul. Rynek 1, zagospodarowaniu terenów po bazach transportowych, magazynach, browarze pod centra handlowe, usługowe i rozrywkowe.

 

Więcej na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013 można przeczytać tutaj.Zagospodarowanie obiektu poszpitalnego przy ul. Powstańców Śląskich na obiekt Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia to kolejny przykład skutecznej rewitalizacji. Fot. Wydział Promocji i Informacji UM Rybnika.
Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2009-11-27

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Czas się nie śpieszy - to my nie nadążamy.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt