Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 23 czerwca, o godz. 16.00 w sali 108 Urzędu Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:


1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
4. Zmiany w uchwale budżetowej Miasta Rybnika na 2010 rok.
5. Ustalenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
6. Odstąpienie od emisji obligacji komunalnych.
7. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany § 13 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
8. Przekształcenie oświatowych zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
9. Określenie oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów
i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
10. Zmiana Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.
11. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
 w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
12. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
13. Przyjęcie projektu aktualizacji Master Planu gospodarki wodo-ściekowej dla Projektu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PE/025 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”
14. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
15. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
16. Zasady i sposób przekazywania majątku wytworzonego w ramach projektu „Budowy systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”  Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
17. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów.
18. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rybniku oraz objęcia nowo powstałych udziałów.
19. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków (firma Best-Eko)
20. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – ( firma Hydroinstal)
21. Komunalizacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdroju.
22. Zbycie, ustanowienie służebności gruntowej, oddanie w najem oraz wydzierżawienie nieruchomości.
23. Zmiana uchwały Nr 706/XLVIII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
24. Nadanie nazwy skwerowi ks. dr Marka Drogosza.
25. Opis okręgów wyborczych w Mieście Rybniku.
26. Rozpatrzenie skarg i wniosków.
27. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2010-06-21

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Najlepszym lekarstwem na gniew jest poczekać.
(Seneka)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt