Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 29 czerwca, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Rybnika za lata 2009 – 2010 na podstawie art. 14 ust. 13 pkt 2 ustawy o odpadach.
 5. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 6. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 7. Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Rybnika przedsiębiorcom
  w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na nową inwestycję w Mieście Rybniku.
 8. Zmiany uchwały nr 660/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 r.  w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010.
 9. Zmiany statutu Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach.
 10. Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 11. Przyjęcie Lokalnego Programu Rozwoju Systemu Pomocy Rodzinie dla Miasta Rybnika na lata 2011 – 2016.
 12. Zwiększenie zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych.
 13. Przyjęcie raportu z realizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 2009 – 2010.
 14. Przyjęcie celów Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika oraz wskaźników ich realizacji na lata 2011 – 2012.
 15. Zmiany Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
  i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.
 16. Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
 17. Zmiany uchwały nr 665/XLV/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalania trybu udzielania
  i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i internatów oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami lub zakładami budżetowymi prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
 18. Zmiany uchwały dotyczącej sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia oraz zasad i trybu przekazywania tych środków.
 19. Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu garaży.
 20. Przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 39.
 21. Nabycie, zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste, przyjęcie darowizny oraz wydzierżawienie nieruchomości.
 22. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miasta Rybnika.
 23. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, w formie dotacji celowej na wykonanie zatorów ziemnych w obrębie odprowadzalnika na użytku ekologicznym „Kencerz”.
 24. Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ulica Wilcza).
 25. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice, Miastem Kuźnia Raciborska, Gminą Pilchowice w celu wykonania wstępnego studium wykonalności dla projektu pn. „ Rewitalizacja kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek – Rudy – Rybnik”.
 26. Nadanie nazwy skrzyżowaniu typu rondo („Rondo Pod Zegarem”).
 27. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 28. Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „HYDROINSTAL” Spółka z o.o. na lata 2012- 2014.
 29. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 30. Zasięgnięcie od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2012 – 2015.
 31. Wyrażenie zgody na działalność Miasta Rybnika w zakresie telekomunikacji.
 32. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 33. Zakończenie sesji.

 Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2011-06-24

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kiedy bierzemy życie we własne ręce, dzieje się rzecz straszna: nie ma na kogo zwalić winy :-)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt