Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 30 listopada, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 4. Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 5. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 6. Podatek od nieruchomości na rok 2012.
 7. Podatek od środków transportowych na rok 2012.
 8. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
 9. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko-Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi osób z terenu Gminy Rybnik doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 10. Przyjęcie „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
 11. Powołanie członków Rady Muzeum w Rybniku.
 12. Wyznaczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku na podmiot organizujący pracę z rodziną.
 13. Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 14. Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenie szczegółowych zasad jej przyznawania.
 15. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lyski dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 16. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika.
 17. Zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, stanowiącego załącznik do uchwały.
 18. Nadanie statutu Ośrodkowi Leczniczo - Rehabilitacyjnemu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 19. Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach oraz Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach.
 20. Ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
 21. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację:
  a) nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa,
  b) nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, których użytkownikiem wieczystym jest Miasto.
 22. Nabycie, zbycie, przyjęcie darowizny oraz wydzierżawienie nieruchomości.
 23. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2.
 24. Zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym.
 25. Zaliczenie łącznika ulic Chrobrego - Żorska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy.
 26. Zaliczenie łącznika ulic Poligonowa - Rycerska do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy.
 27. Zaliczenie łącznika ulic Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg gminnych.
 28. Zmiany odnośnie roku 2012 w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010 - 2012 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
 29. Rozpatrzenie skarg i wniosków.
 30. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 31. Zakończenie sesji.

Projekty uchwał dostępne są TUTAJ Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2011-11-23

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa.
(J. Tuwim)

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt