Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowym systemie


Uchwalona przez sejm ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), nałożyła na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.Pod pojęciem gospodarowania należy rozumieć zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zarządzanie systemem. Obowiązkowo w skład systemu wchodzą nieruchomości zamieszkałe, czyli te na których zamieszkają mieszkańcy. Fakultatywnie, gmina może przejąć gospodarowanie odpadami - wyłącznie komunalnymi, pochodzącymi z nieruchomości na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza. Przejęcie przez gminę gospodarowania odpadami komunalnymi na tych nieruchomościach pozwoli uszczelnić cały system, a z czasem wyeliminować wciąż pojawiające się patologie takie jak „dzikie wysypiska śmieci”.

 

  
Gmina, jako przyszły właściciel odpadów komunalnych musi podjąć szereg uchwał i zorganizować przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wybrany w przetargu podmiot będzie odbierał odpady z nieruchomości. Nadzór nad zadaniami powierzonymi podmiotowi, sprawować będzie gmina.

  

  
Do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości będzie należało między innymi:

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne,
  • selektywne zbieranie odpadów,
  • uiszczanie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W chwili obecnej na terenie Miasta w zakresie odbierania odpadów działają:

  • GPZON (Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) – gdzie można oddać odpady niebezpieczne (np. „elektrośmieci”, termometry, farby, rozpuszczalniki itp. ),
  • Miejska Kompostowania Odpadów Zielonych – gdzie przyjmowane są odpady zielone, pochodzące z ogrodów,
  • raz w roku organizowana jest nieodpłatna akcja, zbierania odpadów wielkogabarytowych.

Ponadto odpady niebezpieczne można oddawać w wyznaczonych punktach na terenie miasta, których adresy znajdują się na stronie www.rybnik.eu w zakładce „czystość i porządek w mieście”.
  

Zakłada się, że w nowym systemie od mieszkańców będą odbierane wszystkie wytworzone i selektywnie zebrane odpady komunalne z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  Tę grupę odpadów mieszkańcy zobowiązani będą przekazać – na własny koszt, podmiotowi odbierającemu odpady.


Ustawa rozszerza także katalog obowiązków gminy, gdzie w ramach systemu jest ona zobowiązana do:
– opracowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów,
– przygotowania przetargu,
– przeprowadzenia kampanii informacyjnej o nowym systemie.

    

W ramach kampanii gmina informować będzie o kolejnych etapach wprowadzania systemu. Informacje te będą istotne dla mieszkańców, gdyż ustawowym obowiązkiem właścicieli nieruchomości będzie złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, Prezydent Miasta zmuszony będzie wydać decyzje administracyjne w których naliczona zostanie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.


W celu usprawnienia systemu deklaracje dostarczone zostaną wszystkim właścicielom nieruchomości. Szczególnie istotnym jest fakt, iż obowiązkowo do deklaracji trzeba będzie dołączyć kopię obecnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów zawartej z przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Postępowanie, w każdym przypadku braku posiadania takiej umowy, opisane jest szczegółowo w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., Nr 391).


Gmina zobowiązana jest do przygotowania następujących uchwał:
– w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika,
– w sprawie metody ustalania opłaty oraz określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której rada gminy określi także termin składania pierwszej deklaracji,
– w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych,


Przygotowane zostaną również inne, mniej znaczące dla samego właściciela nieruchomości akty prawa miejscowego.
Powyższe uchwały nie mogą wejść w życie później niż z dniem 1 lipca 2013r.,  natomiast pojęte muszą zostać do 31 grudnia 2012r.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2012-05-28

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt