Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Trudny budżet 2013


Budżet miasta Rybnika na 2013 rok to jeden z trudniejszych budżetów w historii rybnickiego samorządu. Na jednostki samorządu terytorialnego nakładane są nowe zadania, a baza dochodowa kurczy się.Pogłębiający się kryzys gospodarczy w sposób wyraźny odbija się na kondycji finansowej większości samorządów. Wprawdzie skutki zmian legislacyjnych (dwustopniowa skala podatkowa, ulgi "prorodzinne") dotyczą nie tylko jednostek samorządu terytorialnego, jednak państwo ubytki dochodów w budżecie centralnym rekompensuje między innymi podwyżkami podatku VAT, stawki składki rentowej czy akcyzy od paliw, których wzrost obciąża zarówno obywateli i przedsiębiorców, jak i samorządy. W podobny sposób nie mogą jednak postąpić samorządy, ponoszące dodatkowe koszty.  Odpowiedzią ze strony samorządów jest obywatelski projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy o dochodach JST złożony w Sejmie z końcem września br., przewidujący m.in. zwiększenie udziałów gmin w podatku PIT.Budżet miasta Rybnika na 2013 rok opracowany został w oparciu o niezmienne od kilku lat priorytety.

 

Zapewnia on realizację wszystkich podstawowych funkcji Miasta, takich jak: oświata, pomoc społeczna, kultura i kultura fizyczna, transport, administracja, bezpieczeństwo oraz inne zadania. W 2013 roku, tak jak i w poprzednich latach, realizowane będą zadania współfinansowane ze środków unijnych.

Równocześnie Miasto nadal przystępować będzie do otwartych konkursów i po ich pozytywnych rozstrzygnięciach sięgać po nowe dotacje, zarówno na programy miękkie, głównie z zakresu oświaty i pomocy społecznej, jak i na zadania inwestycyjne.

 

  

Dochody budżetowe ustalono w łącznej kwocie 610.756.552,62 zł, w tym dochody bieżące – 543.768.852,77 zł (89,03%) i dochody majątkowe – 66.987.699,85 zł (10,97%).

 

 • Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 roku wzrastają w stosunku do bieżącego roku, w części przypadającej gminie (część powiatowa jest niezmienna), w ujęciu procentowym o 0,16% (łącznie – gmina i powiat - z 47,51% do 47,67%). Ministerstwo Finansów skalkulowało te udziały na 140.079.142 zł;  jest to kwota wyższa o ponad 8,7 mln zł od skorygowanej kalkulacji Ministerstwa na 2012 rok. Do projektu budżetu Miasta przyjęto, zapewne bardziej realne, dochody z tego tytułu  w wysokości 135 mln zł.
 • Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udział procentowy jest stały – łącznie gmina i powiat – 8,11%) przyjęto na poziomie 10 mln zł, odpowiadającym spodziewanemu wykonaniu w 2012 roku.
 • Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportowych na 2013 rok przyjęto w oparciu o stawki, które tradycyjnie, zgodnie z projektami uchwał Rady Miasta, są na poziomie niższym od maksymalnych, wynikających z ustawy. W dalszym ciągu, dla ochrony ludności przed wzrostem taryfy, zastosowano obniżoną stawkę dla budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków, zmieniając ją z  0,15% wartości budowli (w 2012 roku) na 0,25% w 2013 roku (stawka maksymalna 2%).
 • Przyjęcie niższych stawek podatkowych powoduje ujemne skutki dla budżetu  w wysokości 12,5 mln zł. Natomiast ze względu na wprowadzone - ustawowo i przez Radę Miasta – zwolnienia podatkowe, przewiduje się dalszy ubytek dochodów budżetowych w wysokości około 2,7 mln zł.
 • Coraz realniejszym zagrożeniem dla dochodów podatkowych Miasta jest niekorzystne dla gmin górniczych orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania wyrobisk górniczych. Orzeczenie TK może być powodem nie tylko utraty znacznej części poważnego źródła dochodów. Należy się także liczyć z tym, że ostatecznie konieczny będzie zwrot, wraz z odsetkami, części wyegzekwowanych spornych kwot.
 • Pozostałe dochody własne prognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku oraz o własne kalkulacje.
 • W planie dotacji z budżetu Unii Europejskiej zostały ujęte zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie. Uwzględniono aktualne harmonogramy wnioskowania o płatność. Rzeczywista wielkość wpływów uzależniona będzie jednak nie tylko od postępu robót, ale także od sprawności rozpatrywania wniosków o płatność i  przepływu środków.
 • Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z gminami i powiatami przyjęto w oparciu o zawarte umowy, dokonane uzgodnienia lub na poziomie 2012 roku.
 • Część oświatowa subwencji ogólnej (142.477.773 zł) wzrosła w stosunku do 2012 roku o 1,9 %. Ustawa budżetowa na 2013 rok nie przewiduje wzrostu płac nauczycieli. Systematyczne, od 5 lat, podwyższanie ich pensji, zakończyło się we wrześniu 2012 roku. 
 • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ujęto w projekcie budżetu zgodnie ze wskaźnikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych dysponentów.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 689.209.082,59  zł, w tym wydatki bieżące – 532.642.170,92 zł (77,28%) i wydatki majątkowe – 156.566.911,67 zł (22,72%).

 • Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych, wydatki na remonty oraz na programy współfinansowane ze środków unijnych.
 • Ze środków własnych konieczna jest dopłata do zadań:
  a) finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej - ponad 35,3 mln zł, tj. o 3,1 mln zł więcej niż w pierwotnym planie budżetu na 2012 rok. Część oświatowa subwencji ogólnej jest od wielu lat za niska w stosunku do minimalnych potrzeb (ostatnio wystarcza generalnie tylko na sfinansowanie płac i naliczanych od nich pochodnych) - szczegółowe zestawienie wydatków na oświatę zostało przedstawione w Materiałach Informacyjnych (arkusz 4),
  b) zleconych z zakresu administracji rządowej – ponad 2,8 mln zł.
 • Wpłata Miasta Rybnika do budżetu państwa (tzw. janosikowe) zaplanowana przez Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu państwa na 2013 rok wynosi 2.900.783 zł  i jest wyższa o 1.794.278 zł od kwoty obowiązującej w bieżącym roku (1.106.505 zł).
 • Miasto będzie musiało pokryć z własnych środków ujemną różnicę pomiędzy dochodami uzyskiwanymi głównie z tytułu czynszów a kosztami działalności podstawowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w wysokości około 10 mln zł (jest to kwota zbliżona do aktualnego planu na 2012 rok). Podobnie jest z transportem zbiorowym, który – dla ochrony mieszkańców - dofinansowywany jest co roku na poziomie około 11 mln zł.
 • W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, a tym samym nałożeniem na miasto nowych zadań od II półrocza 2013 roku, w prognozowanych dochodach budżetu miasta ujęto opłaty uiszczane przez mieszkańców za odbiór odpadów, a w wydatkach na gospodarowanie odpadami zaplanowano po 8,5 mln zł.
 • W projekcie budżetu zaplanowano ponad 17 mln zł na remonty budowlane, w tym m.in. na remonty: dróg – 6 mln zł, placówek oświatowych – 4,9 mln zł, zasobów mieszkaniowych – 2,5 mln zł, obiektów instytucji kultury – 1,1 mln zł i innych obiektów miejskich – 2,5 mln zł.

Wydatki majątkowe:

 • zadania ujęte w wykazie wieloletnich przedsięwzięć – ogółem 94.004.230,67 zł; najważniejsze zadania:
  - Przebudowa ul. Rudzkiej (43 mln zł),
  - Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem (10 mln zł),
  - Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku – etap II (9,4 mln zł, w tym EFRR - 8 mln zł),
  - Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku (5,4 mln zł, w tym EFRR - 4,4 mln zł),
  - Przebudowa ul. Prostej (5,3 mln zł),
  - Przebudowa ul. Podmiejskiej (4,1 mln zł),
  - Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście (3,5 mln zł),
  - Przebudowa ul. Tkoczów (3,3 mln zł),
  - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR (2,8 mln zł, w tym EFRR - 2,4 mln zł),
  - Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy Miast Radlin – Rydułtowy (1,4 mln zł),
  - Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (1,2 mln zł, w tym EFRR  - 1 mln zł),
 • inwestycje jednoroczne – 50.068.781 zł; najważniejsze zadania:
  - Przebudowa ul. Jastrzębskiej (10,2 mln zł),
  - Przebudowa ul. Niepodległości (9,5 mln zł),
  - Przebudowa ul. Pod Lasem (6 mln zł),
  - Przebudowa ul. Zwycięstwa (4 mln zł),
  - Budowa ronda ul. Rudzka-Obwiednia Północna (3,5 mln zł),
  - Ekrany akustyczne wzdłuż ul. Gliwickiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, dz. Wielopole (2,1 mln zł),
  - Budowa boiska do piłki nożnej z odwodnieniem płyty i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku (1,5 mln zł),
  - Budowa kanalizacji deszczowej – ul. Górnośląska, dz. Niedobczyce (1,5 mln zł),
  - Budowa zatok autobusowych i chodnika przy ul. Małachowskiego (1,2 mln zł),
  - Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec (1,2 mln zł),
  - Modernizacja dachu – Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście (1,1 mln zł),
  - Zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej – ZSB, dz. Meksyk (1 mln zł),
 • zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i jednostek budżetowych – 3.447.900 zł. Wśród nich największymi pozycjami są zakupy samochodów dla RSK: specjalistyczny WUKO do czyszczenia kanalizacji (1 mln zł) oraz ciężarowy do letniego i zimowego utrzymania dróg (0,6 mln zł),
 • dotacje na zadania inwestycyjne - 1.746.000 zł, w tym na dofinansowanie inwestycji ekologicznych 1,6 mln zł,
 • rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - 4.500.000 zł,
 • wykupy gruntów i nieruchomości – 2.800.000 zł.

      

Największe wydatki budżetu Miasta w działach:

 • Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (34,41%),
 • Transport i łączność (21,30%),
 • Opieka społeczna (10,45%),
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,85%), 
 • Administracja publiczna (7,76%),
 • Gospodarka mieszkaniowa (5,79%),
 • Kultura fizyczna (2,63%),
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,25%).

   

Projekt budżetu zamyka się deficytem 78.452.529,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW (1.212.941 zł) oraz innymi kredytami i pożyczkami (77.239.588,97 zł);

Ewentualne ponadplanowe dochody oraz oszczędności wydatków  (np. w wyniku przetargów) w 2013 roku, a także wolne środki na koniec 2012 roku, będą pomniejszały planowany deficyt i zapotrzebowanie na nowe kredyty.
    

  

Więcej na temat przyszłorocznego budżetu, w BIP - Budżet 2013


Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2012-11-29

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt