Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W środę, 26 lutego, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Rybnika.Projekty uchwał dostępne są tutaj

Porządek spotkania:

    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
    4.    Zmiany w budżecie Miasta na 2014 rok.
    5.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    6.    Wprowadzenie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    7.    Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika.
    8.    Nadanie statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
    9.    Nadanie statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rybniku.
    10.    Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
    11.    Określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
    12.    Przyjęcie „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Mieście Rybniku na lata 2014-2016”.
    13.    Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2014.
    14.    Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 19.
    15.    Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika.
    16.    Zbycie nieruchomości.
    17.    Wydzierżawienie nieruchomości.
    18.    Nabycie nieruchomości.
    19.    Nadanie nazwy "Rondo Wawok" rondu na skrzyżowaniu ulic Rudzka - Obwiednia Północna.
    20.    Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    21.    Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
    22.    Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
    23.    Uchwalenie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Rybnika na lata 2014-2024.
    24.    Cennik opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
    25.    Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
    26.    Nadanie statutu Rybnickiej Radzie Seniorów.
    27.    Rozpatrzenie skarg na działalność:
        a)    Prezydenta Miasta Rybnika (skarga SOPL),
        b)    Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8,
        c)    Dyrektora Przedszkola Nr 13,
        d)    Prezydenta Miasta Rybnika (skarga KOMART).
    28.    Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
    29.    Zakończenie sesji.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2014-02-24

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt