Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W czwartek, 18 czerwca, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie się sesja Rady Miasta Rybnika.Obrady miejskich radnych transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube

Projekty uchwał dostępne są tutaj

Porządek spotkania:

    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
    4.    Nadanie Panu Adamowi Makowiczowi tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Rybnika".
    5.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok.
    6.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    7.    Przyjęcie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika", realizowanego w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.
    8.    Zmiana uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
    9.    Zmiana „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
    10.    Przyjęcie Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020.
    11.    Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku.
    12.    Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku.
    13.    Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
    14.    Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku.
    15.    Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku.
    16.    Nadanie statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku.
    17.    Zmiana nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika z „Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku” na „Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku” oraz nadanie statutu.
    18.    Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
    19.    Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.
    20.    Wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiorniku Technologicznym Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku.
    21.    Wydzierżawienie nieruchomości.
    22.    Zbycie nieruchomości.
    23.    Nabycie nieruchomości.
    24.    Ustanowienie służebności gruntowej.
    25.    Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
    26.    Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem:
        a)    MPZP 2,
        b)    MPZP 13,
        c)    MPZP 19.
    27.    Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 18.
    28.    Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - Hydroinstal.
    29.    Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków - Best-Eko.
    30.    Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
    31.    Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
    32.    Zmiana statutu Dzielnicy Śródmieście.
    33.    Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019.
    34.    Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika.
    35.    Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
    36.    Zakończenie sesji.
    37.    Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2015-06-17

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt