Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Program ochrony środowiska


Rybniccy radni przyjęli nowy Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika. Zakres czasowy dokumentu obejmuje lata 2017-2020, z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku.Dokument ma charakter kierunkowy, a wyznaczone i opisane w nim zadania to wytyczne dla realizowania polityki środowiskowej na terenie miasta.

 

W dokumencie znaleźć można charakterystykę uwarunkowań środowiskowych Miasta Rybnika, skupiającą się m.in. na aspektach geograficznych, administracyjnych i demograficznych, kwestiach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym czy sytuacją gospodarczą Rybnika. Ocena stanu środowiska dokonywana jest m.in. w odniesieniu do warunków klimatycznych, jakości powietrza, zasobów i jakości wód, stanu gospodarki wodno-ściekowej, klimatu akustycznego, zasobów geologicznych, gospodarki odpadami czy zasobów przyrodniczych, w tym siedlisk zwierzęcych czy obszarów chronionych. Program zawiera także kwestie dotyczące edukacji ekologicznej społeczeństwa.

 

 – Program przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy jego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje – wskazuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

 

Cele i działania proponowane w Programie służyć mają tworzeniu warunków dla poprawy jakości życia mieszkańców i zachowania walorów środowiska naturalnego na terenie miasta.

 

Wyróżnić należy tu przede wszystkim następujące cele:

 

 • zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, ochrona przyrody,
 • racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, 
 • poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
 • ochrona powietrza atmosferycznego i znacząca poprawa jego jakości,
 • ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, racjonalna gospodarka wodno-ściekowa,
 • realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej,
 • poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska,
 • utrzymanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego na niskich poziomach,
 • zapewnienie systemu zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiającego zaspokojenie potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód,
 • zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych,
 • racjonalna gospodarka zasobami glebowymi,
 • przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w mieście zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi,
 • zbudowanie systemu, w którym priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego użycia – recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z odzyskiem energii,
 • ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków
 • zapobieganie skutkom powodzi, ograniczenie zagrożenia jej wystąpienia
 • podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego programów ochrony środowiska
 • poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia.

Program ochrony środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 jest zgodny z polityką ekologiczną państwa i stanowi kontynuację poprzedniego Programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika (wygasa na koniec 2016 r.), formułując nowe zadania, cele i wyzwania. Program stanowi podstawę tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi, czy podmiotami gospodarczymi, a także jest przesłanką konstruowania budżetu miasta, układem odniesienia dla innych podmiotów polityki ekologicznej, podstawą do ubiegania się o fundusze celowe. Został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach w zakresie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z treścią programu można zapoznać się TUTAJPoleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-11-21

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Każdy jest kowalem swego losu. Najczęściej niewykwalifikowanym.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt