Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Zmiany w regulaminie ekodotacji


Zapisy obowiązującego od początku kwietnia br., cieszącego się wielkim zainteresowaniem mieszkańców regulaminu dopłat do inwestycji ekologicznych zostały nieco zmodyfikowane. Zaproponowane zmiany powinny się przełożyć na większą skuteczność dotychczasowych działań.Wprowadzone zmiany poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi.

Ilość mieszkańców, którzy skorzystali w ostatnim czasie z oferowanych przez miasto dopłat do wymiany źródeł ciepła, świadczy niezbicie o tym, jak wielu rybniczan chce mieć swój udział w rozwiązaniu smogowego problemu. Nowe zasady, przyjęte przez rybnickich radnych na listopadowej sesji rady miasta z pewnością wzmocnią dotychczasowe działania na rzecz poprawy środowiska – przede wszystkim jakości powietrza – w mieście.

 Wprowadzone zmiany w regulaminie dofinansowanie do inwestycji ekologicznych,

w stosunku do wcześniej obowiązującego:


 • Dotacja dla kotłów na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniających określone wymagania jakościowe (min. klasa 5) pozbawionych dodatkowego rusztu (brak rusztu dodatkowego, awaryjnego wyklucza możliwości spalania odpadów i śmieci).
 • Dotacja dla mikroinstalacji fotowoltaicznych w miejsce kolektorów słonecznych (objęcie dotacją mikroinstalacji fotowoltaicznych jest odpowiedzią na sugestie mieszkańców, które zgłaszali do Urzędu Miasta w trakcie roku. Zanotowano też znaczny spadek zainteresowania mieszkańców dotacjami do kolektorów słonecznych - zawarto tylko 8 umów). Dotacja przede  wszystkim ma wspomagać wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej;
 • Dotacja dla termomodernizacji prowadzonej również jako działania kompleksowe (dotychczas dotacja przewidziana była na docieplenie jednego rodzaju przegród budowlanych np. ścian zewnętrznych lub dachu, w efekcie czego pokrzywdzeni mogli poczuć się mieszkańcy, którzy realizowali obie inwestycje równocześnie).
 • Uszczegółowienie kosztów kwalifikowanych do dotacji oraz określenie zakresu takich kosztów dla mikroinstalacji fotowoltaicznych  (wielu inwestycjom towarzyszą roboty dodatkowe, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania instalacji lub obiektu np. wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. przy likwidacji pieca kaflowego i instalacji np. kotła gazowego, obróbki blacharskie przy docieplaniu dachu, wymiana parapetów i roboty tynkarskie przy dociepleniu ścian. Wcześniejszy regulamin nie precyzował tych kwestii, co powodowało, że znaczna część wydatków traktowana była jako niekwalifikowane.
 • Wymóg przy dotowaniu OZE – min. kocioł na paliwo stałe lub biomasę klasy 3 z automatycznym podawaniem paliwa (wobec znaczącego udziału wśród kotłów spełniających wymagania klasy 3 kotłów zasypowych, w efekcie umożliwiających również spalanie odpadów, zasadnym wydaje się udzielanie dotacji na instalacje OZE dla tych mieszkańców, którzy podjęli już działania ekologiczne w odniesieniu do podstawowego źródła ogrzewania budynku tj. zainstalowali kocioł na paliwo stałe lub biomasę, co najmniej klasy 3 z automatycznym podawaniem paliwa, bądź korzystają z bardziej ekologicznej formy ogrzewania).
 • Obliczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę budowlaną wykonywane tylko przez osoby uprawnione (wprowadzenie obowiązku wykonywania obliczeń współczynnika przenikania ciepła dla przegród objętych działaniami termomodernizacyjnymi przez osoby z uprawnieniami, ma na celu zapewnienie prawidłowości ich wyliczenia. Obecnie regulamin pozwalał mieszkańcom samodzielnie wykonywać wyliczenia, co często było przyczyną błędów). Od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegają również wymagane dla przegród budowlanych wartości współczynnika przenikania ciepła. Dla ścian będzie wynosił 0,23 W/m2K, zaś dla dachów, stropodachów i stropów 0,18 W/m2K.
 • Zmiany w kwotach dotacji (inwestycje w budynkach wielorodzinnych często nie dotyczą wszystkich lokali mieszkalnych -> wyodrębniona więc została kwota na jedno mieszkanie. Mikroinstalacje PV są droższe niż instalacje solarne, zaproponowano kwotę dotacji w wys. 5 tys.  zł)
 • Odstępstwa od likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe
  Dodano do regulaminu zapis:
  § 1. 3. Od zasady likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, o której mowa w ust. 1 można odstąpić w przypadku:
  1) gdy piece kaflowe, kominki są objęte ochroną konserwatora zabytków lub stanowią element dekoracyjny pomieszczenia w którym się znajdują, pod warunkiem trwałego usunięcia podłączenia do przewodu kominowego,
  2) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, pod warunkiem trwałego usunięcia podłączenia do przewodu kominowego,
  3) używanego budynku lub lokalu mieszkalnego, pozbawionego źródła ciepła na paliwo stałe.Z pełną treścią regulaminu można się zapoznać tutaj

 

 


* * *


Tak duże zainteresowanie rybniczan dotacjami to w znacznym stopniu efekt wprowadzenia w kwietniu tego roku nowego regulaminu przyznawania dofinansowań do wymiany źródeł ciepła. Rezultaty wdrożenia nowego regulaminu, nie kazały na siebie zbyt długo czekać - ze względu na wyczerpanie przeznaczonej na dotacje do inwestycji ekologicznych puli pięciu milionów złotych, tegoroczny nabór wniosków został zakończony już 6 lipca. Dlatego też w budżecie miasta zabezpieczono jeszcze 600 tys. zł na to, by móc zrealizować wszystkie złożone wnioski. A warto dodać, że pierwotnie budżet Rybnika na 2016 rok zakładał przeznaczenie na ten cel 3 milionów złotych, czyli już o 100% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak widząc zainteresowanie mieszkańców nowym regulaminem dopłat, prezydent Rybnika Piotr Kuczera zdecydował o zwiększeniu tej kwoty o kolejne 2 miliony złotych.
W sumie na dotacje ekologiczne w 2016 roku przeznaczone zostało więc 5,6 milionów złotych! W stosunku do poprzednich lat jest to aż pięciokrotnie zwiększenie puli środków przeznaczonych na ten cel. Już dziś wiadomo, że w budżecie miasta na rok 2017 na dopłaty do inwestycji ekologicznych zaplanowano co najmniej 5 mln zł.

 

* * *

Zmiany w regulaminie ekodotacji dotyczą także kwestii związanych z ochroną wód i ziemi. Od 1 stycznia 2017 r. dotację na przydomową oczyszczalnię ścieków będzie można uzyskać tylko wtedy, gdy działka znajduje się na terenach, na których nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, wyznaczonych na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji na terenie miasta Rybnika (kwota dotacji pozostaje bez zmian). Jeżeli działka leży w aglomeracji, jej właściciel może starać się o dofinansowanie do przydomowej przepompowni ścieków. Kwota dotacji w tym przypadku uległa zwiększeniu w stosunku do regulaminu obowiązującego do tej pory i maksymalnie może wynieść 10 tys. zł  


* * *


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, przeprowadzone zostały w terminie 8-15 listopada 2016 r. przez zamieszczenie projektu uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika. Informacja o możliwości składania uwag znalazła się ponadto na stronie internetowej miasta Rybnika www.rybnik.eu. Do projektu uchwały wpłynęły łącznie 3 zgłoszenia (w tym dwa zgłoszenia od osób fizycznych).

 

Listę zgłoszeń wraz ze stosownym odniesieniem się do nich, publikujemy poniżej:Uwagi do projektu uchwały o ekodotacjach


RTF (37 KB)

Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-11-22

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Kto sądzi, iż zdoła się obejść bez całego świata, myli się bardzo; ale kto sądzi, że świat nie może się obejść bez niego, myli się jeszcze bardziej.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt