Drogi / utrudnienia w ruchu Przejdź do strony
   e-Urząd Przejdź do strony
   Edukacja Przejdź do strony
   Fundusze unijne Przejdź do strony
   Nieruchomości Przejdź do strony
   Oferta inwestycyjna Przejdź do strony
   Parkingi Przejdź do strony
   Podatki 2017 Przejdź do strony
   Zamówienia publiczne, przetargi Przejdź do strony

 

 

PANORAMA MIASTA
Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

RYNEK

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 
PLAC WOLNOŚCI

Kliknij, żeby zobaczyć obraz z kamery

 

BAZYLIKA

Bazylika

 

WIRTUALNA WYCIECZKA

Wirtualna wycieczka

 

 

RYBEK Z RYBNIKA

 

Rybek z Rybnika


   

Strona główna

Aktualności


   

Sesja Rady Miasta


W czwartek, 15 grudnia, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta Rybnika.Obrady miejskich radnych transmitowane będą na żywo na kanale miejskim YouTube.

Projekty uchwał są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - ZOBACZ

Porządek spotkania:

    1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
    3.    Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
    4.    Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
    5.    Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
    6.    Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
    7.    Budżet Miasta Rybnika na 2017 rok.
    8.    Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
    9.    Udzielenie pomocy rzeczowej miastu Wojkowice.
    10.   Udzielenie pomocy rzeczowej gminie Opatów.
    11.   Uchylenie uchwały nr 98/VIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
    12.   Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
    13.   Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.
    14.   Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
    15.   Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika.
    16.   Zmiana uchwały nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
    17.   Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
    18.   Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok.
    19.   Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
    20.   Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego za 2015 rok.
    21.   Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2014-2015.
    22.   Zniesienie formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrody.
    23.   Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z miastem Żory na wspólną realizację zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna etap II.
    24.   Zmiana w Statucie Dzielnicy Smolna.
    25.   Przyjęcie zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta.
    26.   Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania Przewodniczącego Rady Miasta.
    27.   Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
    28.   Zakończenie sesji.Poleć tą informację innym: wykop.pl facebook blip.pl twitter.comData dodania: 2016-12-13

powrót   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej
CYTAT DNIA
Sens jest wynalazkiem natury, bezsens... odkryciem człowieka.

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer

SERWISY MIEJSKIE

Serwis kulturalny - Kultura.rybnik.eu
Rybnik dla biznesu
OSKAR - Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej
 Turystyka w Rybniku
 Edukacja w Rybniku
 E-karta
 

 

GWIAZDY w RYBNIKU


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt