GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Budowa kanalizacji

Aktualności

KONTRAKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ISPA/FS:

Kontrakt 02.2/II - dzielnice Orzepowice i Zebrzydowice - dokończenie robót

Kontrakt 02.3/II - dzielnice Niedobczyce, Niewiadom i Paruszowiec-Piaski - dokończenie robót

Kontrakt Kontrakt 02.4/I/II dzielnice Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare - dokończenie robót

Kontrakt 02.8 - dzielnice Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec

Kontrakt 02.6/II - gmina Jejkowice

Kontrakt 02.6/III - dzielnica Niewiadom Górny (Buzowice)

Kontrakt 02.7 - dzielnica Chwałowice

Kontrakt 02.6/I - gmina Gaszowice

Kontrakt 02.4/II - dzielnice Radziejów i Popielów

Kontrakt 02.1 - dzielnice Golejów, Zamysłów i Kamień

 

KONTRAKTY ZERWANE:

Kontrakt 02.4 I - dzielnice Boguszowice Stare, Gotartowice, Ligota-Ligocka Kuźnia

Kontrakt 02.2/I - dzielnice Orzepowice i Zebrzydowice

Kontrakt 02.3/I - dzielnice Niedobczyce, Niewiadom i Paruszowiec-Piaski 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu na dokończenie nadzoru w ramach Projektu

Przedłużenie realizacji Projektu ISPA/FS "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku".

 

 

Kontrakt 02.2/II - Orzepowice i Zebrzydowice - dokończenie robót

W dniu 26 czerwca 2007 r. w Urzędzie Miasta Rybnika nastąpiło podpisanie umowy na "Budowę kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku - dokończenie robót".

Umowa opiewająca na kwotę 8 587 143,95 euro brutto została zawarta z konsorcjum firm w składzie:

 1. Tchas spol. s r.o. 708 00 Ostrava-Poruba, ul. Francouzka 6167 - Lider Konsorcjum,
 2. Perfect Sp. z o.o., 43-176 Wyry-Gostyń, ul. Łuczników 1 - Partner Konsorcjum.

Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakres rzeczowy kontraktu nr 02.2/II obejmuje budowę 28 km kanalizacji sanitarnej (w tym 25 km kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami i 3 km kanalizacji tłocznej), 8 zbiorników retencyjnych oraz 9 przepompowni ścieków. Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia rurociągów, studni, zbiornika retencyjnego oraz obiektów sieciowych wykonanych przez poprzednią firmę realizującą zadanie w tych dzielnicach.

Przekazanie Placu Budowy odbyło się 16 lipca br., natomiast rozpoczęcie robót wyznaczono na 26 lipca br. W grudniu 2009 r. zakończono roboty zasadnicze. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja odbiorowa. Od maja/czerwca 2010 r. mieszkańcy będą mogli występować do PWiK o wydanie warunków technicznych podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
  
Kontrakt 02.3/II - Niedobczyce, Niewiadom i Piaski-Paruszowiec - dokończenie robót

4 kwietnia, w Urzędzie Miasta Rybnika  podpisana została umowa na "Budowę kanalizacji w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom i Piaski-Paruszowiec w Rybniku - dokończenie robót".

W imieniu miasta umowę - opiewająca na kwotę 21.311.941,51 euro brutto - podpisał prezydent Rybnika Adam Fudali. Wykonawcę reprezentował Marian Krawczyk - Prezes Zarządu KEM Sp. z o.o. i  Andrzej Kłys - Wiceprezes Zarządu KEM Sp. z o.o.

W ramach kontraktu wybudowane zostanie ponad 70 km kanalizacji sanitarnej (w tym 68 km kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami i 2 km kanalizacji tłocznej), 10 zbiorników retencyjnych oraz 13 przepompowni ścieków.

Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, a tworzy go konsorcjum firm w składzie: KEM Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej, Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Obiektów Inżynierii Ochrony Środowiska "Akwedukt" Sp. z o.o. z Kielc, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska "Buskopol" Sp. z o.o. z Buska-Zdroju.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 30 kwietnia 2007 r. W lutym 2009 r. zakończono budowę kanalizacji w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. W grudniu 2009 r. zakończono roboty zasadnicze dla dzielnic Niedobczyce i Niewiadom. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja odbiorowa dla tych dzielnic. Od maja/czerwca 2010 r. mieszkańcy będą mogli występować do PWiK o wydanie warunków technicznych podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Więcej informacji
  
Kontrakt 02.4/I/II dzielnice Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare - dokończenie robót

30 lipca 2009 r. w Urzędzie Miasta Rybnika podpisano umowę pn. "Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare w Rybniku -  dokończenie robót".


Umowa opiewająca na kwotę 5 363 391,61 euro brutto została zawarta z firmą Hydrobudowa Polska S.A. Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. W imieniu Wykonawcy umowę podpisali: Edward Kasprzak i Jarosław Dusiło, Wiceprezesi Zarządu Hydrobudowy Polska S.A. Miasto reprezentował prezydent Rybnika, Adam Fudali.

 

Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje budowę ok. 4 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 0,2 km kanalizacji tłocznej oraz usunięcie usterek z 11 przepompowni i 9 zbiorników retencyjnych. Zakres prac obejmuje również sprawdzenie ułożonych rurociągów i studni, demontaż nieprawidłowo ułożonych rurociągów i obiektów sieciowych oraz roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni w miejscach gdzie była budowana sieć. 

Rozpoczęcie robót miało miejsce 25 sierpnia 2009 r. 8 lutego 2010 r. podpisano Aneks wydłużający czas realizacji robót z 24 lutego na 4 maja 2010 r. Przedstawicielem Wykonawcy jest Pan Bronisław Gawron.

 
  
Kontrakt 02.4/II - dzielnice Radziejów i Popielów

Zakończyła się budowa kanalizacji w rybnickich dzielnicach Radziejów i Popielów.

Powstała też pompownia P III w dzielnicy Niedobczyce i odtworzone zostały nawierzchnie dróg w Niedobczycach, Niewiadomiu i Paruszowcu-Piaskach.

Trzy wspomniane kontrakty realizowane były w ramach prowadzonego przez miasto unijnego projektu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PE/025 "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku".

Oficjalne zakończenie kontraktów, nastąpiło w czwartek, 21 grudnia 2006 r., o godzinie 10.30 w rejonie pompowni PP II przy ul. Konarskiego w rybnickiej dzielnicy Popielów. Wtedy też nastąpił rozruch tejże pompowni. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta z prezydentem Adamem Fudalim, radni, przedstawiciele wykonawców robót, przedstawiciele rybnickiego PWiK oraz zaproszeni goście.

W trakcie dwóch lat budowy kanalizacji sanitarnej w Radziejowie i Popielowie powstało 50,7 km oraz 12 przepompowni ścieków. Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do kanalizacji - z początkiem 2007 r. - 1.070 posesji. Roboty w tych dzielnicach prowadziło konsorcjum wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego w składzie Hydrobudowa 6 S.A. z Warszawy oraz Hydrobudowa Śląsk S.A. z Katowic. Głównym podwykonawcą robót kanalizacyjnych była firma Akwedukt Sp. z o.o. z Kielc. Nowopowstała sieć kanalizacji została przekazana do eksploatacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku. Umowa na realizację prac opiewa na kwotę 9.688.574,07 euro netto.

Z kolei podpisanie umowy na budowę pompowni ścieków P III w Niedobczycach miało miejsce w czerwcu 2006 r. i było konsekwencją zerwania kontraktu z Hydrobudową 9 Sp. z o.o. Pompownia P III jest obiektem tranzytowym, którego wykonanie i funkcjonowanie jest niezbędne do zapewnienia przesyłu ścieków z Radziejowa i Popielowa, gdzie już zakończono roboty. Jej budowa, prowadzona przez Hydrobudowę 6 S.A., trwała cztery miesiące, a kontrakt opiewał na kwotę netto 808.188,56 euro.

Po zerwaniu kontraktu z Hydrobudową 9 Sp. z o.o., konieczne było również odtworzenie nawierzchni dróg po przeprowadzonej budowie kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom i Paruszowiec-Piaski. Zaistniała sytuacja stwarzała ogromne zagrożenie dla ruchu drogowego, co mogło doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego znacznej części Rybnika. W związku z tym, w czerwcu 2006 r. podpisano umowę z firmą Akwedukt Sp. z o.o., która w ciągu pięciu miesięcy trwania kontraktu odtworzyła dwanaście ulic w Niedobczycach o łącznej powierzchni 15.909 metrów kw., siedem ulic w Niewiadomiu o powierzchni 13.612 metrów kw. i siedmiu ulic w Paruszowcu-Piaskach o powierzchni 8.270 metrów kw. Wartość robót wykonanych w ramach kontraktu wyniosła 1.255. 921,09 euro.

 
Kontrakt 02.8 - dzielnice Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec

28 sierpnia 2008r. odbyło się uroczyste zakończenie kontraktu "Budowa kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec w Rybniku".

Uroczystość odbyła się przy przepompowni P1 na ul. Chwałowickiej w dzielnicy Meksyk.

Na uroczystość zapraszał prezydent Rybnika Adam Fudali oraz Kierownik Kontraktu, przedstawiciel firmy Budimex Dromex, Borys Osiniak.

Umowa na budowę kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec została zawarta 16 stycznia 2007 r.  6 lutego 2007 r. odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy, roboty rozpoczęto 15 lutego 2007 r.

Prace były prowadzone przez firmę Budimex- Dromex S.A., Oddział Południowy w Krakowie, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.
Kontrakt został rozliczony na kwotę netto 13,12 mln euro, z których 73,4 % pochodziło z Funduszu Spójności.

 

W trakcie 18 miesięcy prowadzenia robót w dzielnicy wybudowano łącznie 4 przepompownie ścieków oraz 38,6 km kanalizacji sanitarnej.
Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do kanalizacji 920 nowych posesji.

Nowa kanalizacja została przekazana do eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.

   

Ponadto, w ramach kontraktu dokonano uregulowania kwestii kanalizacji deszczowej w rejonie dawnego dworca PKS i budynku Policji. Dzięki odprowadzeniu wód deszczowych do rzeki Nacyny rozwiązano problem zalewania centrum miasta.
  
Kontrakt 02.6/II - Jejkowice

21 maja 2008 r. odbyło się uroczyste zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Jejkowice.

Na uroczystość zapraszał prezydent Rybnika Adam Fudali, wójt Jejkowic Jan Jochem oraz zarząd Hydrobudowy Polska S.A (wykonawca robót kanalizacyjnych). Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 przy przepompowni PJ-4 na ul. Głównej w Jejkowicach. W uroczystości wziął również udział Janusz Mikuła - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Umowa na budowę kanalizacji w Jejkowicach została zawarta w październiku 2006 r. Natomiast w listopadzie miało miejsce przekazanie wykonawcy placu budowy i inwestycja została rozpoczęta. Prace były prowadzone przez konsorcjum firm w składzie: Hydrobudowa Polska S.A. oraz PBG S.A., wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.
  
Kontrakt został rozliczony na kwotę 3,65 mln euro netto.
 
W trakcie 18 miesięcy prowadzenia robót w gminie Jejkowice powstały 2 przepompownie ścieków oraz 15,1 km kanalizacji sanitarnej. Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej 311 posesji w Jejkowicach. Nowa kanalizacja została przekazana do eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.

 
  
Kontrakt 02.6/I - gmina Gaszowice

14 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00, na terenie przepompowni PG-2 przy ul. Fabrycznej w Piecach (gmina Gaszowice), odbyło się uroczyste zakończenie kontraktu "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gaszowice".

Umowa na budowę kanalizacji w Gaszowice została zawarta 10 października 2006 r. 25 października 2006 r. przekazano wykonawcy plac budowy, a 6 listopada 2006 r. rozpoczęto roboty. Prace prowadziło konsorcjum firm wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, w skład którego weszły firmy:  TCHAS spol. s r.o. z Ostravy oraz Akwedukt Sp. z o.o. z Kielc. Kontrakt został rozliczony na kwotę netto 9.827 tys. euro, z czego 6.775 tys. euro pochodziło z unijnego Funduszu Spójności .

W trakcie 17 miesięcy prowadzenia robót w Gaszowicach wybudowano 2 przepompownie ścieków oraz 39,4 km kanalizacji sanitarnej. Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do kanalizacji 782 posesji. Nowa kanalizacja została przekazana do eksploatacji Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.

 


Kontrakt 02.6/III - dzielnica Niewiadom Górny (Buzowice)

21 maja 2008 r. odbyło się uroczyste zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w rybnickiej dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice).

Na uroczystość zapraszał prezydent Rybnika Adam Fudali oraz zarząd Hydrobudowy Polska S.A (wykonawca robót kanalizacyjnych). Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 przy przepompowni PJ-4 na ul. Głównej w Jejkowicach.
W uroczystości wziął również udział Janusz Mikuła - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Umowa na budowę kanalizacji w dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice) w Rybniku została zawarta w październiku 2006 r. Natomiast w listopadzie miało miejsce przekazanie wykonawcy placu budowy i inwestycja została rozpoczęta. Prace były prowadzone przez konsorcjum firm w składzie: Hydrobudowa Polska S.A. oraz PBG S.A., wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.
  
Kontrakt został rozliczony na kwotę 3,27 mln euro netto.
 
W trakcie 18 miesięcy prowadzenia robót w dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice) wybudowano 2 przepompownie ścieków oraz 16,1 km kanalizacji sanitarnej. Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej 299 posesji w rybnickich Buzowicach. Nowa kanalizacja została przekazana do eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.

 
  
Kontrakt 02.7 - dzielnica Chwałowice

12 maja 2008 r. odbyło się uroczyste zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Rybniku-Chwałowicach.

Na uroczyste zakończenie kontraktu na budowę kanalizacji zapraszali prezydent Rybnika Adam Fudali i firma Skanska S. A. - wykonawca robót. Spotkanie odbyło się o godz. 11.00 przy pompowni PC-5 przy ul. Działkowców.

Umowa na budowę kanalizacji w Chwałowicach została zawarta 14 września 2006 r. Z kolei 5 października 2006 r. odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy, a 9 października 2006 r. rozpoczęto roboty. W trakcie 18 miesięcy prowadzenia robót wybudowano 4 przepompownie ścieków oraz 29,1 km kanalizacji sanitarnej.

Kontrakt został rozliczony na kwotę netto 7,9 mln euro, w tym 4,6 mln euro pozyskano z Funduszu Spójności. Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do kanalizacji 195 nowych posesji oraz przepięcie do powstałej sieci 492 posesji, z których ścieki były dotychczas odprowadzane na lokalną oczyszczalnię ścieków w Chwałowicach. Nowa kanalizacja została przekazana do eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.

 
  
Kontrakt 02.1 - dzielnice Golejów, Zamysłów i Kamień

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach została zakończona.


Kontrakt 02.2/I - dzielnice Orzepowice i Zebrzydowice

Prace w obu dzielnicach prowadziła firma Buskopol Sp. z o.o.

W związku z trudnościami finansowymi, upadłością firmy PRInż oraz brakiem możliwości kontynuacji robót, firma Buskopol zakończyła roboty odnawiając wszystkie drogi oraz wystąpiła do Miasta Rybnik o rozwiązanie kontraktu. Na skutek tego Miasto Rybnik odstąpiło od kontraktu w dniu 31 lipca 2006 r.

Zakres zadań wykonano w ok. 50%.Dzielnica Orzepowice - boczna od ul. Łącznej po odnowieniu asfaltu

Dzielnica Zebrzydowice - ul. Graniczna odtworzona po pracach kanalizacyjnych
  
Kontrakt 02.3/I - dzielnice Niedobczyce, Niewiadom i Piaski-Paruszowiec

Kontrakt zawarty z Hydrobudową-9 Sp. z o.o. z Poznania został zerwany 13 lutego 2006 r.

 

W dniu 20 kwietnia 2006 r. Miasto Rybnik podpisało kontrakt pn. "Odtworzenie nawierzchni ul. Rymera w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku" ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/025-02.3/III z Rybnickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego S.A. Przetarg został przeprowadzony w trybie zamówienia z wolnej ręki ze względu na sytuację, jaka powstała po zerwaniu umowy z Hydrobudową 9. Wykonawca rozpoczął roboty 20 kwietnia 2006 r. i zakończył je 10 maja 2006 r. Wartość zadania wyniosła 60 334,28 EURO (brutto).

W dniu 7 czerwca 2006 r. Miasto Rybnik podpisało kontrakt pn. "Odtworzenie nawierzchni dróg w dzielnicach Piaski-Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom po przeprowadzonej budowie kanalizacji" ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/025-02.3/IV z firmą Akwedukt Sp. z o.o. Przetarg został przeprowadzony w trybie zamówienia z wolnej ręki (po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) ze względu na sytuację, jaka powstała po zerwaniu umowy z Hydrobudową 9. Wartość robót wynosi 1 384 908,28 EURO (brutto).

Roboty prowadzone w ramach kontraktu zostały zakończone w listopadzie 2006 r.

W dniu 7 czerwca 2006 r. Miasto Rybnik podpisało kontrakt pn. "Budowa pompowni ścieków PIII w dzielnicy Niedobczyce w Rybniku" ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/025-02.3/V z Hydrobudową 6 S.A. na kwotę 870 823,17 EURO (brutto). Niniejszy kontrakt realizuje zadanie budowy pompowni ścieków, które nie zostało zrealizowane przez firmę Hydrobudowa 9 w wyniku zerwania kontraktu z tą firmą. Przetarg został przeprowadzony w trybie zamówienia z wolnej ręki (po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych) ze względu na konieczność odprowadzenia ścieków z dzielnic Radziejów i Popielów, w których prace kanalizacyjne dobiegają końca. Hydrobudowa 6 rozpoczęła roboty w lipcu 2006 r. Zakończenie robót w ramach kontraktu nastąpiło w listopadzie 2006 r.Dzielnica Niewiadom - warstwa wyrównująca, ul. Janasa

Dzielnica Paruszowiec-Piaski - wykonanie warstwy wiążącej, ul. Kosmonautów

Dzielnica Niedobczyce - frezowanie, ul. Janasa
 
Kontrakt 02.4 I - dzielnice Boguszowice Stare, Gotartowice, Ligota-Ligocka Kuźnia

Prace w tych dzielnicach wykonywała firma Tchas Ingstav Ostrava a.s. W dniu 8 września 2008 r. nastąpiło zerwanie kontraktu. 25 sierpnia 2009 r. w ramach nowego kontraktu 02.4/I/II dzielnice Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Stare – dokończenie robót wznowiono prace na ww. dzielnicach.Dzielnica Ligota - odtworzenie dojazdu wzdłuż ul. Boguszowickiej - nawierzchnia tłuczniowa

Dzielnica Boguszowice - asfaltowanie ul. Boguszowickiej
  
Umowa z Inżynierem Kontraktu

Od października 2003 r. Miasto Rybnik ma podpisaną umowę z Inżynierem Kontraktu pn. "Inżynier Kontraktu i pomoc techniczna dla PIU i PWiK w Rybniku".

Funkcję tę pełni międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą następujące firmy:

 • Jacobs GIBB Ltd- lider konsorcjum,
 • Jacobs GIBB Polska Sp. z o.o.- członek konsorcjum,
 • Scott Wilson Kirkpatrick & Co Ltd- członek konsorcjum,
 • Prochem S.A. – członek konsorcjum.

 

Umowa została również podpisana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Ministerstwo Środowiska (SAO) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Jednostka Wdrażająca).
Do zadań Inżyniera Kontraktu należy m.in.:

 • zarządzanie techniczne i nadzór na realizacją robót w 17 dzielnicach Miasta Rybnika oraz Gminach Gaszowice i Jejkowice,
 • pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz wymogami FIDIC,
 • opracowanie dokumentów przetargowych dla pozostałych dzielnic,
 • pomoc techniczna i wsparcie dla PIU podczas prekwalifikacji i tworzenia krótkiej listy, jak również w trakcie procesu przetargowego (udział w wizjach lokalnych, ocena ofert, negocjacje przed zawarciem kontraktów, itp.),
 • asysta PIU i PWiK przy bieżącym zarządzaniu i administrowaniu Projektem,
 • pomoc organizacyjno-techniczna dla PWiK,
 • przygotowywanie danych do obowiązkowych raportów monitorujących realizację Projektu oraz przygotowywanie rozliczeń finansowych,
 • po zakończeniu robót, dokonywanie okresowych inspekcji wykonanych prac,
 • oraz wiele innych bardzo szczegółowych działań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie i rozliczenie Projektu pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku".

Przedłużenie realizacji Projektu ISPA/FS 2001/PL/16/P/PE/025 "Budowy systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku"

W dniu 1 grudnia 2006 r. Komisja Wspólnot Europejskich wydała decyzję zmieniającą dotychczasową decyzję nr PH/2001/5362 dotyczącą przyznania pomocy dla Projektu ISPA/FS "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku". Zgodnie z decyzją zmieniającą wydatki związane z realizowanym Projektem ISPA/FS będą kwalifikowane do 31 grudnia 2009 r. Zmianie uległ również plan finansowy, w którym całkowita suma wydatków kwalifikowanych, w wysokości 111.440.000 euro została rozłożona do 2009 r.

Wniosek o zmianę decyzji został przygotowany przez Beneficjenta - Miasto Rybnik w styczniu 2006 r., a następnie po zweryfikowaniu go przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Finansów, 29 sierpnia br. trafił do Komisji Europejskiej.

Podstawową przyczyną przesunięcia terminu zakończenia Projektu z 31 grudnia 2006 r. na 31 grudnia 2009 r. były opóźnienia w przeprowadzaniu postępowań przetargowych (w tym m.in. zamiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych w 2004 r.), jak również opóźnienia we wdrażaniu Projektu spowodowane przede wszystkim zerwaniem dwóch kontaktów na roboty dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice oraz Niedobczyce, Niewiadom i Piaski-Paruszowiec.ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Młodość uśmiecha się bez powodu.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt