GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Budowa kanalizacji

Informacje podstawowe

Zakres Projektu:

Czas realizacji przedsięwzięcia:

Źródła finansowania Projektu:

Cele projektu ISPA/Funduszu Spójności w Rybniku:

 Informacje na temat realizacji projektu w poszczególnych dzielnicach:

 

 

 

 

 

 

Zakres Projektu:

 

 

Projekt obejmuje 17 dzielnic Rybnika (Boguszowice Stare, Chwałowice, Golejów, Gotartowice, Kamień, Kuźnia Rybnicka, Ligota-Ligocka Kuźnia, Meksyk, Niedobczyce Niewiadom, Ochojec, Orzepowice, Piaski-Paruszowiec, Popielów, Radziejów, Zamysłów, Zebrzydowice) oraz gminy Gaszowice i Jejkowice.

 

W ramach Projektu ma powstać około 540 km kanalizacji i 68 przepompowni ścieków.

 

Obszar objęty Projektem zamieszkuje 148 tysięcy osób. Docelowo do systemu odbioru i oczyszczania trafiać będzie 96% ścieków generowanych w Rybniku, Gaszowicach i Jejkowicach wobec obecnego poziomu 62%.

 

 

Czas realizacji przedsięwzięcia:

 

lata 2002-2010

 

W dniu 2 lipca 2010 r. Komisja Europejska wydała decyzję nr K(2010)4727 zmieniającą decyzję PH/2001/5362 z 13 grudnia 20001 r. oraz decyzję zmieniającą nr K(2006)6414 z 2 grudnia 2006r. dotyczącą przyznania pomocy dla Projektu "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku". Zgodnie z decyzją zmieniającą wydatki związane z realizowanym Projektem ISPA/FS będą kwalifikowane do 31 grudnia 2010 r. Zmianie uległ również plan finansowy, w którym całkowita suma wydatków kwalifikowanych w wysokości 111 440 000 euro została rozłożona do 2010 r. i zmniejszeniu uległa wartość salda końcowego z 20% do 10%. Ponadto, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta zwiększono zakres rzeczowy Projektu, tj. ilość pompowni z 57 do 68 sztuk.

 

 

Źródła finansowania Projektu:

 

 

Źródło

Wielkość nakładów [EURO]

Fundusz Spójności

71 321 600,00

EBOiR

9 941 806,00

WFOŚiGW

16 595 800,00

Budżet Miasta

48 645 438,00

SUMA

 146 504 644,00

 

 

 

Cele projektu ISPA/Funduszu Spójności w Rybniku:

 

 

Głównym zamierzeniem realizacji projektu ISPA w Rybniku jest poprawa środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w celu spełnienia wymogów prawa polskiego i unijnego. Zostanie to osiągnięte poprzez:

- budowę kanalizacji w dzielnicach nieskanalizowanych,

- modyfikację systemu zbierania i transportu ścieków w dzielnicach już skanalizowanych,

- efektywne wykorzystanie oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach (przez zwiększenie dopływu i wyższe stężenie),

- zamknięcie starych, niskosprawnych oczyszczalni ścieków (z wyjątkiem oczyszczalni w Boguszowicach),

- zorganizowanie transportu ścieków do oczyszczalni w Rybniku-Orzepowicach z dzielnic, w których budowa kanalizacji nie jest obecnie możliwa.

 

Realizacja Projektu pozwoli osiągnąć następujące cele:

  • cel ekologiczny: redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń do ilości zgodnych z przepisami prawa, a w efekcie poprawa jakości wód,
  • cel społeczno-zdrowotny: poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia,
  • cel techniczno-organizacyjny: uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin, dociążenie oczyszczalni w Orzepowicach i poprawa jej efektywności, zamknięcie przestarzałych oczyszczalni, poprawa efektywności zarządzania,
  • cel formalno-prawny: spełnienie wymagań prawa polskiego i Unii Europejskiej,
  • cel gospodarczy: podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów.

 

 

Informacje na temat realizacji projektu w poszczególnych dzielnicach:

 

Dzielnica/Gmina

Okres realizacji

Dł. kanalizacji [km]

Pompownie ścieków

Golejów

II kw.2003-III kw.2005

18,5

1

Zamysłów

II kw.2003-III kw.2005

37,9

5

Kamień

II kw.2003-III kw.2005

38,2

3

Zebrzydowice

IIIkw.2004-IV kw.2009

34,7

5

Orzepowice

IIIkw.2004-IV kw.2009

22,7

4

Paruszowiec-Piaski

II kw.2004-IV kw.2009

21,2

2

Niedobczyce

II kw.2004-IV kw.2009

49,8

6

Niewiadom

II kw.2004-IV kw.2009

32,5

5

Ligota-Ligocka Kuźnia

IV kw.2004-II kw.2010

33,7

1

Gotartowice

IV kw.2004-II kw.2010

32,9

5

Boguszowice Stare

IV kw.2004-II kw.2010

29,6

5

Radziejów

IV kw.2004-IV kw.2006

18,2

7

Popielów

IV kw.2004-IV kw.2006

32,5

5

Jejkowice

IV kw.2006-II kw.2008

15,1

2

Gaszowice

IV kw.2006-II kw.2008

39,4

2

Chwałowice

IV kw.2006-II kw.2008

29,1

4

Meksyk

I kw.2007-III kw.2008

13,9

1

Rybnicka Kuźnia

I kw.2007-III kw.2008

5,5

2

Ochojec

I kw.2007-III kw.2008

19,2

1

Buzowice (Niewiadom Górny)

IV kw.2006-II kw.2008

14,8

1

Niewiadom Zlewnia Z-5

IV kw.2006-II kw.2008

1,3

1

 

 


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Do zwycięstwa trzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt