GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Nagrody dla miasta

Rating AA-(pol)

2016:
Fitch Ratings podniósł długoterminowy rating krajowy Miasta Rybnik z A+(pol) do AA-(pol). Rating ma perspektywę stabilną.
Podniesienie ratingu odzwierciedla utrzymujące się dobre wyniki operacyjne Rybnika, spadek zadłużenia bezpośredniego do najniższego poziomu od 10 lat, bezpieczne wskaźniki obsługi zadłużenia oraz bardzo dobrą płynność Miasta.
Szczegółowe informacje na temat ratingu - tutaj2015:
2 lipca br. Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Miasta Rybnika na poziomie ‘A+(pol)’. Rating ma perspektywę stabilną.

Rating został potwierdzony z uwagi na utrzymujące się dobre wyniki operacyjne miasta pomimo oczekiwanego wzrostu zadłużenia bezpośredniego.
Więcej informacji TUTAJ 

 

 

2014:
4 lipca 2014 br. Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Miasta Rybnika na poziomie ‘A+(pol)’. Rating ma perspektywę Stabilną.
Więcej informacji TUTAJ

 

 


2013:

4 lipca 2013 r. Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Miasta Rybnika na poziomie „A+(pol)”. Rating ma perspektywę stabilną.
Krajowy rating długoterminowy Rybnika odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne Miasta, dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z wysokimi dochodami majątkowymi i dobrą płynnością, zapewniają Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Rating bierze również pod uwagę niskie zadłużenie Miasta oraz ograniczone potrzeby pożyczkowe. Rating uwzględnia także utrzymującą się presję na wydatki operacyjne wynikającą z trudnego otoczenia instytucjonalnego, jak i z konieczności utrzymywania nowo wybudowanej infrastruktury.
Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania Fitch, że wyniki operacyjne Miasta pozostaną dobre, w rezultacie czego wskaźniki obsługi długu pozostaną bezpieczne w średnim okresie, pomimo spodziewanego wolniejszego tempa wzrostu gospodarki Polski w 2013r. Dobre zarządzanie finansami Miasta przejawia się ostrożnym budżetowaniem oraz stałym monitorowaniem i racjonalizacją wydatków, w rezultacie czego wyniki budżetowe są lepsze niż zaplanowano. Umożliwia to przeciwdziałanie presji na budżet, zwłaszcza jeśli chodzi o sztywne wydatki związane z finansowaniem oświaty i pomocy społecznej. Fitch oczekuje, że również w średnim okresie władze Miasta będą skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych oraz prowadzić ostrożną politykę budżetową.
Wyniki operacyjne Rybnika są od lat dobre. Fitch oczekuje, że Miasto utrzyma dobre wyniki w średnim okresie z nadwyżką operacyjną wynoszącą 10%-12% dochodów operacyjnych (tj. ok. 60 mln zł). Nadwyżka operacyjna na takim poziomie będzie znacznie wyższa niż obsługa zadłużenia. W 2012r. nadwyżka operacyjna wyniosła 68 mln zł lub 12,5% dochodów operacyjnych i trzykrotnie przewyższała obsługę długu.
Fitch prognozuje, że zadłużenie Rybnika w latach 2013-2015 pozostanie niskie, tj. ok. 20% dochodów bieżących. Agencja spodziewa się, że wydatki majątkowe Miasta wzrosną do ok. 160 mln zł w 2013r., a następnie spadną poniżej 40 mln zł w 2015r., w związku z zakończeniem obecnie realizowanych inwestycji. Dzięki wysokiemu udziałowi dochodów majątkowych i nadwyżki bieżącej w finansowaniu wydatków majątkowych potrzeby pożyczkowe Miasta powinny pozostać ograniczone. Jednak, zakończone inwestycje mogą spowodować dodatkową presję na budżet Miasta w średnim okresie z uwagi na wzrost wydatków na utrzymanie nowo wybudowanej infrastruktury.
Podobnie do wielu samorządów w Polsce, budżet Rybnika jest pod presją wydatków operacyjnych. Spowodowane jest to przede wszystkim przekazanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna.
  


2012: 

4 lipca 2012r. Fitch Ratings podniósł krajowy rating długoterminowy Rybnika z „A(pol)” do "A+(pol)". Perspektywa ratingu jest stabilna. Przypomnijmy, że już w ubiegłym roku miastu, dla ratingu na poziomie "A" zmieniono perspektywę ze stabilnej na pozytywną.

Jak podkreślają analitycy z Fitch Ratings, podniesienie ratingu odzwierciedla bardzo dobre wyniki budżetowe Miasta na poziomie operacyjnym, bardzo dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które wraz z wysokimi dochodami majątkowymi oraz znacznymi wolnymi środkami, zapewniają Rybnikowi wysoką zdolność do finansowania inwestycji.

Fitch wziął również pod uwagę malejące zadłużenie Miasta. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w średnim okresie wyniki operacyjne Rybnika pozostaną bardzo dobre, pomimo presji po stronie wydatków operacyjnych.

Rating Rybnika może zostać podniesiony, jeżeli w średnim okresie wyniki operacyjne Miasta pozostaną dobre, z nadwyżką operacyjną powyżej 14% dochodów operacyjnych, a zadłużenie bezpośrednie pozostanie pod kontrolą. Obniżenie ratingu może nastąpić w przypadku trwałego pogorszenia się marży operacyjnej znacznie poniżej oczekiwań Fitch i/lub wyniku silnego wzrostu zadłużenia, co spowodowałoby istotne osłabienie wskaźników obsługi długu. Wyniki operacyjne Rybnika od lat są bardzo dobre. W 2011r. nadwyżka operacyjna wyniosła 73 mln zł, tj. 13,7% dochodów operacyjnych, i prawie trzykrotnie przewyższała obsługę długu. Fitch oczekuje, że Miasto utrzyma dobre wyniki w latach 2012-2014 z nadwyżką operacyjną stanowiąca 13-14% dochodów operacyjnych, co zapewni bezpieczne wskaźniki obsługi długu.

Ostrożna polityka finansowa Władz Miasta stanowi pozytywny czynnik ratingu. Władze Rybnika dążą do generowania wysokich nadwyżek operacyjnych, co w połączeniu z utrzymywaniem wysokich wolnych środków na rachunkach Miasta, umożliwi współfinansowanie kolejnych inwestycji realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Fitch spodziewa się, że wydatki majątkowe Miasta w najbliższych trzech latach będą maleć, i w 2014r. spadną poniżej 100 mln zł, w związku z ukończeniem obecnie realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007- 2013. W rezultacie Fitch przewiduje, że zadłużenie bezpośrednie Rybnika będzie w dalszym ciągu maleć i w 2014r. będzie stanowić ok. 10% dochodów bieżących (21% na koniec 2011r.).

Silną presję na wydatki operacyjne Rybnika wywołują przekazywane samorządom przez rząd nowe zadania, często bez odpowiednich środków finansowych, sztywna struktura wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna oraz konieczność utrzymywania nowo wybudowanej infrastruktury. Jednak, ostrożna polityka finansowa Władz Miasta, w połączeniu ze ścisłą kontrolą wydatków częściowo ogranicza tę presję na budżet Miasta.
Rybnik liczy około 140.000 mieszkańców. Pomimo, że rośnie rola administracyjno-usługowa Miasta przemysł w dalszym ciągu odgrywa istotną rolę w gospodarce lokalnej.


2011:
6 lipca br. komitet ratingowy Fitch Ratings potwierdził długoterminowy krajowy rating dla Miasta Rybnika na poziomie „A(pol)”. Długoterminowa perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na pozytywną.

Krajowy rating na poziomie „A(pol)” oznacza wysoką wiarygodność kredytową  w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii.

Perspektywa ratingu jest prognozą i wskazuje, w jakim kierunku może zostać zmieniona ocena ratingowa w perspektywie od roku do dwóch lat. Perspektywa ratingu może być „pozytywna”, „negatywna” lub „stabilna”. Jednakże, zarówno pozytywna jak i negatywna perspektywa nie zakłada, że zmiana ratingu jest nieunikniona.

Rating Rybnika odzwierciedla dobre zarządzanie strategiczne oraz finansowe w Mieście, bardzo dobre wyniki operacyjne, które wraz z wysokimi dochodami majątkowymi zapewniają Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji. Rating bierze także pod uwagę wysoką płynność, relatywnie niskie zadłużenie bezpośrednie oraz pośrednie Miasta, a także bezpieczne wskaźniki obsługi zadłużenia.

Zmiana perspektywy ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że wyniki operacyjne Rybnika pozostaną dobre w średnim okresie, z marżą operacyjną średnio na poziomie 13%, a wskaźniki obsługi zadłużenia pozostaną bezpieczne, pomimo spodziewanego wzrostu zadłużenia w związku z planowanymi inwestycjami Miasta.
  

  
2010:

12 lipca br. Fitch Ratings potwierdził krajowy rating długoterminowy miasta Rybnika na poziomie „A(pol)”. Długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna.

Jak podaje agencja, „rating odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne, wysoką płynność oraz niskie ryzyko pośrednie. Bierze również pod uwagę spodziewany wzrost zadłużenia miasta na skutek realizacji jego programu inwestycyjnego, który będzie częściowo finansowany ze środków unijnych. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch Ratings, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne również w latach 2010-2012, co powinno zapewnić miastu wysoką zdolność do samofinansowania podejmowanych inwestycji oraz bezpieczne wskaźniki spłaty zadłużenia pomimo jego wzrostu”.

Komunikat Fitch Ratings podaje także, że „ostrożne zarządzanie budżetowe miasta znajduje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach operacyjnych Rybnika. W 2009 r., pomimo spowolnienia gospodarczego oraz obniżenia stawek PIT, nadwyżka operacyjna Rybnika wyniosła 79 mln zł (17,3% dochodów operacyjnych), do czego przyczyniła się ścisła kontrola wydatków operacyjnych oraz jednorazowe wpływy z tytułu zaległości podatkowych. Pomimo presji ze strony decyzji administracji centralnej (m.in. w zakresie podwyżek płac nauczycieli), Fitch oczekuje, że miasto utrzyma dobre wyniki w 2010r. oraz w kolejnych dwóch latach z marżą operacyjną na poziomie 12%-15%, również po wyłączeniu jednorazowych wpływów (np. 35 mln zł z tytułu zwrotu VAT w 2010r.)".

W zamieszczonej na www.fitchpolska.com.pl informacji podkreślono także, że "miasto skutecznie pozyskuje środki unijne na inwestycje – ponad 200 mln zł w latach 2006-2009. W okresie tym wydatki majątkowe Rybnika stanowiły średnio ponad 33% wydatków ogółem i były w 85% finansowane przez miasto z nadwyżki bieżącej oraz dochodów majątkowych. W latach 2010-2013 wydatki majątkowe Rybnika pozostaną wysokie i będą skutkowały wzrostem zadłużenia miasta do około 160 mln zł na koniec 2010r. i do 60% dochodów bieżących w latach 2012-2013. Pomimo wzrostu zadłużenia, wskaźnik spłaty długu powinien pozostać na bezpiecznym poziomie, poniżej 6 lat, a nadwyżka operacyjna powinna być wystarczająca do obsługi zadłużenia planowanej na poziomie około 40 mln zł rocznie w latach 2010-2015".

Agencja podaje ponadto, że "rating może zostać podniesiony, jeśli Rybnik będzie utrzymywał dobre wyniki operacyjne, również po wyłączeniu dochodów o jednorazowym charakterze, oraz wskaźniki obsługi zadłużenia pozostaną na bezpiecznym poziomie. Rating może zostać obniżony, jeśli nadwyżka operacyjna nie będzie wystarczająca na obsługę zadłużenia, na skutek szybkiego wzrostu zadłużenia lub trwałego pogorszenia się wyników operacyjnych miasta".

 

  

2009 :
9 lipca br. Fitch Ratings potwierdził krajowy rating długoterminowy Rybnika na poziomie „A(pol)”. Długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna.
Jak podaje agencja, rating odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne, umiarkowane zadłużenie oraz niskie ryzyko pośrednie związane z zadłużeniem spółek miejskich.
Rating bierze również pod uwagę spodziewaną presję na wzrost dochodów podatkowych, sztywną strukturę dochodów i wydatków bieżących budżetu oraz presję na wzrost zadłużenia w związku z programem inwestycyjnym miasta.
Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch Ratings, że – mimo obecnego kryzysu gospodarczego – miasto będzie ściśle kontrolować wydatki operacyjne i wyniki operacyjne zostaną utrzymane na obecnym poziomie, co zapewni zdolność miasta do wysokiego udziału samofinansowania podejmowanych inwestycji.
Fitch uważa, że „kontynuowanie polityki ścisłej kontroli wydatków operacyjnych jest konieczne dla utrzymania dobrych wyników operacyjnych”, a „przyszły poziom zadłużenia pozostanie umiarkowany”.
Pełna wersja komunikatu jest dostępna na stronie internetowej Agencji www.fitchpolska.com.pl, a definicje ratingów Fitch można zobaczyć pod adresem www.fitchratings.com.  
  
  
2008:

23 lipca 2008 r. Fitch Ratings potwierdził krajowy rating długoterminowy Rybnika na poziomie „A(pol)”. Długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna.

Rating odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne, umiarkowane zadłużenie oraz niskie ryzyko pośrednie związane z zadłużeniem spółek miejskich. Rating bierze również pod uwagę presję na wzrost zadłużenia, co jest związane z programem inwestycyjnym Miasta oraz zmieniające się otoczenie prawne, co może negatywnie wpłynąć na wyniki operacyjne Miasta.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch Ratings, że Miasto będzie kontrolować wydatki bieżące na oświatę, wyniki operacyjne Miasta nie pogorszą się, a polityka zadłużeniowa pozostanie ostrożna.
W latach 2004-2007 nadwyżka operacyjna wynosiła średnio 16,6% dochodów operacyjnych znacznie przewyższała wydatki na obsługę zadłużenia. Dzięki dobremu zarządzaniu płynnością dochody z odsetek w ok. 60% pokrywały odsetki zapłacone. Zdaniem Agencji Fitch w latach 2009-2013 marża operacyjna nie powinna być niższa niż 12-13%.

W 2007r. Władze Miasta kontynuowały realizację programu inwestycyjnego. Wydatki inwestycyjne wyniosły 233mln zł i stanowiły 40% wydatków ogółem. Największe nakłady poniesiono na ochronę środowiska (budowa kanalizacji) - 70% wydatków inwestycyjnych w 2007r. oraz 16% – na budowę dróg. Zgodnie z WPI wysokie wydatki inwestycyjne będą kontynuowane również w latach następnych. W latach 2008-2010 Miasto zamierza wydać na inwestycje ok. 500 mln zł, z czego znaczna część będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej. Jednak można się również spodziewać znacznej presji na wzrost zadłużenia.

Na koniec 2007r. zadłużenie Miasta wyniosło 171 mln zł i stanowiło 33% dochodów ogółem. Pomimo wzrostu zadłużenia (o 67 mln zł w 2007r.) jest ono umiarkowane. Zakładając stały poziom nadwyżki bieżącej, Rybnik byłby w stanie spłacić całe zadłużenie w ciągu trzech lat.

Fitch spodziewa się, że zadłużenie Miasta będzie rosło i w latach 2008-2012 może ono stanowić ok. 50-55% dochodów ogółem. Zapotrzebowanie Miasta na finansowanie długiem może być niższe, jeśli zarządzanie budżetowe będzie w dalszym ciągu dobre, a nadwyżka operacyjna będzie przewyższać wydatki na obsługę zadłużenia.
Zmieniające się otoczenie prawne może negatywnie wpłynąć na dochody i wydatki Miasta w  związku z wprowadzeniem w 2008r. ulgi w podatku PIT dla rodzin wychowujących dzieci oraz obniżeniem progów w podatku PIT od 2009r., co może znacznie ograniczyć wzrost dochodów operacyjnych Miasta. Ponadto, nie można wykluczyć dalszego wzrostu płac nauczycieli w latach 2008-2009. Jeśli nie zostanie on zrównoważony wzrostem subwencji oświatowej, a Miasto nie będzie ściśle kontrolować wydatków operacyjnych wyniki operacyjne mogą ulec pogorszeniu.

Rybnik jest średniej wielkości Miastem (ok. 140.000 mieszkańców) leżącym w centrum województwa śląskiego W związku z bogatymi złożami węgla kamiennego lokalna gospodarka jest zdominowana przez przemysł ciężki. W ostatnich latach wzmocniła się pozycja Rybnika jako centrum edukacyjnego i usługowego. 

  
        
2007:

18 lipca br. Fitch Ratings potwierdził krajowy rating długoterminowy Rybnika na poziomie “A(pol)”. Długoterminowa perspektywa ratingu jest stabilna.

Rating odzwierciedla bardzo dobre i poprawiające się wyniki operacyjne Miasta, umiarkowane zadłużenie oraz ostrożną politykę dotyczącą zadłużania, jak również niskie ryzyko pośrednie związane z zadłużeniem spółek komunalnych. Rating bierze również pod uwagę stosunkowo słabą gospodarkę lokalną, jej zależność od górnictwa oraz wysokie i szybko rosnące wydatki na oświatę.
Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch Ratings, że Miasto będzie ściślej kontrolować wydatki bieżące na oświatę, wyniki operacyjne Miasta nie pogorszą się, a polityka zadłużeniowa pozostanie ostrożna.
Od 2003r wyniki operacyjne Miasta poprawiły się znacząco. W 2006 roku nadwyżka operacyjna wyniosła 70 mln zł i była najwyższa w historii Miasta. Stanowiła ona ok. 19% dochodów operacyjnych (16,2% w 2005r.). Zadłużenie Rybnika jest umiarkowane. Na koniec 2006r. stanowiło ono tylko 28% dochodów bieżących, natomiast wydatki na obsługę zadłużenia - 2,8% dochodów bieżących. Nadwyżka operacyjna znacznie przewyższała wydatki na obsługę zadłużenia. Miasto byłoby w stanie spłacić swoje zadłużenie w półtora roku, zakładając że średni poziom nadwyżki bieżącej będzie zbliżony do poziomu z 2006r. W związku z programem inwestycyjnym zadłużenie Miasta będzie rosło. Jednak wskaźniki zadłużenia powinny pozostawać na bezpiecznym poziomie, w związku z ostrożną polityką zadłużeniową Miasta i dobrą płynnością. W 2006r. dochody z odsetek wyniosły 4,9mln zł i przewyższały odsetki zapłacone (4,7mln zł).
Najbardziej kosztownym zadaniem Miasta jest oświata. Wydatki na oświatę stanowią 44% wydatków operacyjnych, z tego 74% to koszty wynagrodzeń i pochodnych. Udział Rybnika w finansowaniu oświaty rośnie bardzo szybko, z 40,8mln zł w 2005r. do 53mln zł w 2006r.
Subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia. W 2005 pokrywała ona zaledwie 89% tych wydatków, natomiast w 2006r. już tylko 87%. Bardzo wysoki wzrost wydatków na oświatę (o 14 mln zł, tj. o 10%) jest planowany w budżecie 2007r. Przekracza on znacznie wzrost dochodów bieżących. 
Definicje ratingów Fitch są dostępne na stronie agencji pod adresem www.fitchratings.com. Opublikowane ratingi, kryteria i metodyki są dostępne przez cały czas na tej stronie. Na stronie www.fitchratings.com  w sekcji „Code of Conduct” znajdują się następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch.
Ratingi krajowe Fitch’a stanowią relatywną miarę wiarygodności ocenianych podmiotów w krajach posiadających ratingi na relatywnie niskim poziomie inwestycyjnym lub poziomie spekulacyjnym i gdzie jest zapotrzebowanie na takie ratingi.
Najniższe ryzyko kredytowe w danym kraju jest oceniane jako „AAA” i inne podmioty są oceniane w relacji do tego ryzyka. Ratingi krajowe są przeznaczone głównie dla krajowych inwestorów działających na rynkach krajowych. Zawierają one specjalny wyróżnik, odnoszący się do danego kraju, np. „AAA(pol)” dla krajowego ratingu w Polsce. Ratingi krajowe nie są porównywalne pomiędzy różnymi krajami.
 

 

2006:
26 czerwca, Fitch Ratings podniósł rating Miasta Rybnika z “A-(A minus)(pol)” do “A(pol)”. Perspektywa ratingu jest stabilna.
Podniesienie ratingu Rybnika odzwierciedla dobre wyniki budżetowe, umiarkowane zadłużenie, ostrożną politykę w zakresie zadłużania oraz niskie ryzyko związane z jednostkami sektora publicznego.
Rating bierze również pod uwagę sytuację gospodarczą w Mieście, w tym wysoki udział górnictwa w lokalnej gospodarce, przewidywany dalszy wzrost wydatków inwestycyjnych Miasta, co przyczyni się do wzrostu jego zadłużenia.
Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch Ratings, że wyniki budżetowe Miasta będą dobre, a ostrożna polityka w zakresie zadłużania będzie kontynuowana.
Wyniki budżetowe Miasta są dobre. W latach 2004-2005 dochody operacyjne wzrosły o 13% i 15%. Poprawiła się również marża operacyjna (nadwyżka operacyjna do dochodów operacyjnych) i wyniosła 14.6% w 2004r. oraz 16.2% w 2005r. Nadwyżka operacyjna znacznie przewyższała wydatki na obsługę zadłużenia. Na koniec 2005r. zadłużenie Rybnika wyniosło ok. 90 mln zł, z tego 85% stanowiły obligacje. Pomimo niewielkiego wzrostu zadłużenia w 2005r., wskaźniki zadłużenia poprawiły się dzięki znacznej poprawie wyników budżetowych. Wskaźnik zadłużenia do dochodów bieżących spadł z 32% w 2003r. do 27% w 2005r.
W związku z programem inwestycyjnym zadłużenie Miasta wzrośnie i w 2006 roku przekroczy 100 mln zł. Natomiast w średnim okresie może ono wzrosnąć do około 200 mln zł. Jednak dobre wyniki budżetowe osiągane również w przyszłości oraz ostrożna polityka w zakresie zadłużania pozwolą ograniczyć wzrost wskaźników obsługi zadłużenia.
Krajowy rating na poziomie „A” oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii.
Perspektywa ratingu jest prognozą i wskazuje, w jakim kierunku może ulec zmianie ocena ratingowa w perspektywie od roku do dwóch lat. Prognozy mogą być „pozytywne”, „negatywne” lub „stabilne”. Pozytywna lub negatywna prognoza nie zakłada, że zmiana oceny jest nieunikniona.
Znaki „-” i „+” dodane do symbolu ratingu oznaczą status w obrębie danej kategorii.
Definicje ratingów Fitch są dostępne na stronie agencji pod adresem
www.fitchratings.com. Opublikowane ratingi, kryteria i metodyki są dostępne przez cały czas na tej stronie.
Na stronie
www.fitchratings.com w sekcji „Code of Conduct” znajdują się następujące dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance policies and procedures, a także inne istotne dokumenty dotyczące procedur stosowanych przez Fitch.
Ratingi krajowe Fitch’a stanowią relatywną miarę wiarygodności ocenianych podmiotów w krajach posiadających ratingi na relatywnie niskim poziomie inwestycyjnym lub poziomie spekulacyjnym i gdzie jest zapotrzebowanie na takie ratingi.
Najniższe ryzyko kredytowe w danym kraju jest oceniane jako „AAA” i inne podmioty są oceniane w relacji do tego ryzyka. Ratingi krajowe są przeznaczone głównie dla krajowych inwestorów działających na rynkach krajowych. Zawierają one specjalny wyróżnik, odnoszący się do danego kraju, np. „AAA(pol)” dla krajowego ratingu w Polsce. Ratingi krajowe nie są porównywalne pomiędzy różnymi krajami.
  
   
2005:
19 lipca 2005 r. Komitet Ratingowy Fitch Ratings potwierdził rating krajowy dla Miasta Rybnika na poziomie „A-(pol)”.

Natomiast długoterminowa perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną. Komitet Ratingowy Fitch Ratings przyznał Miastu rating na poziomie „A-(pol)” z perspektywą stabilną w sierpniu 2002 roku. W 2003 i 2004 roku potwierdzony został poziom ratingu, lecz perspektywa zmieniona została na negatywną.

W bieżącym roku Komitet Ratingowy ponownie przywrócił perspektywę stabilną. Krajowy rating na poziomie „A-(pol)” oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii.
Perspektywa ratingu jest prognozą i wskazuje, w jakim kierunku może zostać zmieniona ocena ratingowa w perspektywie od roku do dwóch lat. Prognozy mogą być „pozytywne", „negatywne" lub „stabilne". Jednakże, zarówno pozytywna jak i negatywna prognoza nie zakłada, że zmiana oceny jest nieunikniona.

Znak “-“ dodany do krajowego ratingu oznacza status w obrębie danej kategorii.

Rating uwzględnia też bieżącą sytuację ekonomiczną w kraju oraz wpływ reformy finansów publicznych na sytuację budżetową miasta. Fachowcy z Fitch’a stwierdzili, że w minionych latach gospodarka lokalna była zdominowana przez przemysł ciężki. Restrukturyzacja sektora węglowego przeprowadzona po raz pierwszy pod koniec lat ’90 wywarła na nią niekorzystny wpływ, a w szczególności na wzrost bezrobocia.  W ślad za tym władze miasta podjęły działania mające na celu unowocześnienie i podniesienie konkurencyjności lokalnego rynku.  Fitch Ratings podkreśla, że miasto stara się tworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju lokalnej gospodarki oraz podejmowania działalności gospodarczej, w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzięki tym działaniom liczba podmiotów gospodarczych w Rybniku stale rośnie, powodując zarazem wzrost roli sektora usług. Komitet ratingowy uznał, że sytuacja budżetowa Rybnika w ostatnich latach była zadowalająca, a miasto ściśle kontroluje wydatki operacyjne.


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Do zwycięstwa trzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi...
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt