GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

DK 78 - Aktualności

  

  

 

 

     

AKTUALNOŚCI:

 

Dnia 26 kwietnia 2007 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Rybnik a firmą POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 na wykonanie zadania o nazwie " Przebudowa mostu na rzece Ruda w ciągu ulicy Gliwickiej (DK 78) w Rybniku w ramach usprawnienia ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78” będącego elementem składowym projektu pn. Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik o nr SPOT/2.2/65/04, współfinansowanego w 75 % ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport,

Wartość kontraktu wynosi 4.159.513,26 PLN, w tym:

- udział Unii Europejskiej - 3.119.634,94 PLN co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych pochodzących z EFRR w ramach SPOT

- udział Miasta – 1.039.878,32 PLN co stanowi 25% wydatków kwalifikowanych

 

podpisanie umowy
  Fot. K. Jaroch

 


 

 

W ramach oszczędności wynikłych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłaniającym wykonawcę robót budowlanych, Miasto Rybnik uzyskało zgodę Instytucji Pośredniczącej SPOT na realizację dodatkowych zadań:

  1. Przebudowę mostu na rzece Rudzie w ciągu ul. Gliwickiej
  2. Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Milenijna - Cystersów wraz z prawoskrętem w ul. Łukową na ul. Rybnickiej
  3. Stabilizację gruntu na ul. Gliwickeij i Rybnickiej w ramach prowadzonego obecnie remontu i przebudowy DK nr 78
  4. Usługi Inżyniera Kontraktu sprawowanego nad remontem i modernizacją DK nr 78.
    Wartość wszystkich zadań wynosi 7 484 464 zł.

 


  

Dnia 22 marca 2006 r. została podpisana umowa na realizację projektu pn. Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik (remont i częściowa modernizacja ul. Gliwickiej-Rybnickiej oraz Wodzislawskiej) przez Miasto Rybnik i firmę Budimex Dromex S.A.

Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wartość całkowita projetku wynosi: 48.279.348,82 PLN

  • Udział Unii Europejskiej - 36.209.511,61 PLN tj. 75 % kosztów kwalifikowanych z EFRR w ramach SPO-T
  • Udział Miasta Rybnika - 12.069.837,21 PLN tj. 25 % wydatków kwalifikowanych
Udział Unii Europejskiej - 36.209.511,61 PLN tj. 75 % kosztów kwalifikowanych z EFRR w ramach SPO-T

 

 


 

Dnia 4 kwietnia 2006 r. Miasto Rybnik przekazało plac budowy firmie Budimex Dromex S.A. - wykonawcy robót drogowych na ul. Gliwickiej i Rybnickiej oraz prac budowlanych wiaduktu na ul. Wodzisławskiej.

 

 


   

 

 

Dnia 18 grudnia 2006 r. została podpisana umowa na " Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę DK nr 78 na odcinku przebiegającym przez Rybnik o nr SPOT/2.2/65/04 ", współfinansowanego w 75 % ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, pomiedzy Miastem Rybnik a konsorcjum firm INTEGRAL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 43c/6 i B-TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie przy ul. Strzemieszyckiej 71.

 

Wartość usługi wynosi 945.500,00 PLN, w tym:

  • udział Unii Europejskiej  - 709.125,00 PLN co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych pochodzących z EFRR w ramach SPOT
  • udział Miasta - 236.375,00 PLN co stanowi 25% wydatków kwalifikowanych

 Do zadań Inżyniera Kontraktu należy m.in.:
- zarządzanie techniczne i nadzór na realizacją Etapu I w ramach, którego przebudowywany jest wiadukt drogowy nad torami kolejowymi , oraz Etapu II w ramach, którego zostanie przebudowany most nad rzeką Rudą oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi o dł. 7,95 km wraz z elementami towarzyszącymi,
- pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz wymogami FIDIC,
- asysta dla Wydziału Dróg przy bieżącym administrowaniu i zarządzaniu finansowym,
- przygotowywanie danych do obowiązkowych raportów monitorujących realizację Projektu oraz przygotowywanie rozliczeń finansowych,
- po zakończeniu robót, dokonywanie okresowych inspekcji wykonanych prac.

 

   

 

W ramach Etapu I na przebudowywanym wiadukcie drogowym na ul. Wodzisławskiej  wykonano dotychczas następujące roboty:
- rozbiórkę całego wiaduktu  wraz z fundamentami przyczółków (obiekt ma dwa przyczółki)
- wzmocnienie istniejących fundamentów podpór pośrednich (obiekt ma 6 podpór pośrednich)
- odbudowę fundamentów przyczółków, odbudowę przyczółków wraz z bocznymi murami oporowymi
- odbudowę słupów podpór pośrednich – 30 słupów
- odbudowę oczepów na podporach pośrednich wraz z ciosami podłożyskowymi
- zabudowę łożysk i belek głównych na 6 przęsłach (obiekt ma 7 przęseł)
- wykonanie poprzecznic międzypodporowych  (przęsłowych) na trzech przęsłach

Do końca 2006 roku planuje się zabudowę belek głównych na wszystkich przęsłach.
Po wykonaniu poprzecznic międzypodporowych i podporowych na wszystkich przęsłach (prawdopodobnie po okresie zimowym) zostanie wykonana płyta pomostowa wraz z dylatacjami, izolacjami, kapą chodnikową, krawężnikami i nawierzchniami, gzymsami, barierami, latarniami oświetleniowymi, płytami przejściowymi oraz konstrukcją jezdni na dojazdach do obiektu. Przewidywany termin zakończenia robót to 31 maja 2007 r.

  

 

remont dk78

 

 

W ramach Etapu II na przebudowywanej ul. Gliwickiej i Rybnickiej wykonano dotychczas wymanę całej konstrukcji nośnej drogi wraz z ułożeniem warstwy wiążącej i ścieralnej na długości ok. 1,5 km. Na pozostałych odcinkach sukcesywnie prowadzone są roboty drogowe polegające na usunięciu starej konstrukcji drogi i wykonaniu ulicy wg. następującej technologii:
- stabilizacja podłoża cementem,
- warstwa mrozoochronna,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- podbudowa bitumiczna,
- warstwa wiążąca.
Dodatkowo wykonano roboty elektryczne, przezbrojeniowe teletechniczne oraz kanalizacyjne.

 

 

remont dk78

 

 

 

Źródło: Wydz. Dróg UM

Ostatnia aktualizacja: 07.05.2007 r. 

 


ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt