GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Inwestycje miejskie

Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku

Miasto Rybnik, wypełniając działania w ramach rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, planuje zrealizować projekt „Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku”.

W ramach projektu przewiduje się zbudowanie sieci szkieletowej, która połączy ze sobą Urząd Miasta Rybnika z miejskimi jednostkami świadczącymi usługi publiczne na rzecz mieszkańców.

    

Celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury teleinformatycznej w mieście i tym samym zapewnienie jak największej liczbie mieszkańcom dostępu do szerokopasmowej sieci. Obecny stan tej infrastruktury jest niewystarczający i nie dostosowany do potrzeb zarówno mieszkańców jak i firm oraz administracji.

Sama sieć szerokopasmowa da możliwość uruchomienia w oparciu o nią aplikacji, które umożliwią lepsze wykorzystanie istniejących oraz zaoferowanie zupełnie nowych usług, jak np.:

 • dostęp do Internetu świadczony dla mieszkańców przez operatorów komercyjnych,
 • wymiana informacji (połączenie sieci lokalnych) instytucji na terenie miasta, dostęp do zasobów sieci Internet,
 • systemy komunikacji głosowej (telefonia IP),
 • udostępnianie zasobów baz danych takich jak np. RSIP,
 • aplikacje związane z systemem Elektronicznej Karty Miejskiej (e-karta),
 • aplikacje związane z edukacją np. dostęp do zasobów bibliotek,
 • monitoring miasta (przesyłanie obrazów z kamer),
 • zapewnienie komunikacji dla Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • zarządzanie transportem i ruchem drogowym np. sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach.

Utworzona w ramach projektu sieć szerokopasmowa obejmie swoim zasięgiem obszar całego miasta Rybnik – w tym również dzielnice najbardziej oddalone od centrum. Ponieważ do utworzonej sieci będą mieli dostęp także operatorzy prywatni – stworzy to większe możliwości w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu również mieszkańcom tychże dzielnic. Do tej pory dostęp ten jest znacznie utrudniony z uwagi na brak infrastruktury. Prywatni operatorzy nie budują jej tam z tego powodu, że jest to dla nich nieopłacalne pod względem ekonomicznym.

 

W celu realizacji powyższych założeń przewiduje się docelowo budowę sieci teleinformatycznej, na którą składają się:

 • kanalizacja teletechniczna o łącznej długości w wariancie docelowym ok. 94 km,
 • sieć kablowa światłowodowa o łącznej długości ok. 105 km,
 • przyłącza do ok. 150 budynków (179 instytucji),
 • 3 węzły rdzeniowe (główne) połączone ze sobą łączami o przepustowości 10 Gbps
 • 12 węzłów agregujących rozmieszczonych na terenie całego miasta,
 • Centrum Przetwarzania Danych,
 • punkt wymiany ruchu z siecią Internet.

Połączenie niektórych obszarów do sieci miejskiej w początkowej fazie będzie realizowane poprzez budowę radiolinii o odpowiedniej przepływności, a docelowo do wszystkich obszarów zostanie wybudowana sieć światłowodowa.
Sieć teletechniczna poprowadzona zostanie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych w mieście, które położone są na gruntach należących do miasta.

     

Właścicielem sieci pozostanie miasto Rybnik. Operator zarządzający siecią nie będzie świadczył usług użytkownikom końcowym, a więc nie będzie preferował żadnego z dostawców usług i zapewni im jednakowe warunki funkcjonowania, nie zaburzając konkurencji rynkowej. Zainteresowani operatorzy lokalni po wykonaniu tzw. „ostatniej mili” będą mogli świadczyć mieszkańcom usługi takie jak dostęp do internetu, telefonia VoIP, telewizja cyfrowa.
Przychody generowane przez przedsięwzięcie (za korzystanie z sieci, według jednolitych zasad) będą pokrywały bieżące koszty utrzymania sieci. Projekt nie będzie zatem obciążał budżetu miasta.
 
Wartość kosztorysowa całości sieci: około 23 mln zł.


Całość projektu podzielono na 3 etapy:

 1. 1 etap – dzielnica Maroko-Nowiny, gotowa dokumentacja budowlana
 2. 2 etap – konieczne opracowania dokumentacji technicznej
  1 i 2 etap RPO 3 694 117 € (dofinansowanie w wysokości 85%, tj. 3 140 000€)
 3. 3 etap zostanie zgłoszony do konkursu RPO Woj. Śląskiego.

Zasięgiem sieci objętych zostanie w 1 i 2 etapie ponad 60% mieszkańców (ponad 85 tys.) oraz około 130 instytucji na terenie miasta.

 

  
Termin realizacji:

 

1 i 2 etap:     

2008 – przygotowanie dokumentacji technicznej,

2008-2011 – budowa sieci

    
3 etap:                

2008 – 2009 przygotowanie dokumentacji technicznej,

2009 (marzec) złożenie wniosku do konkursu, 
2010 –2012 budowa sieci

 

  
Proponowany podział terenu miasta ze względu na etapy realizacji:

 

1 i 2 etap:

 • Obszar centrum (15,6 km nowej kanalizacji) w skład, którego wchodzą dzielnice ograniczone od północy ulicą Wyzwolenia, Kotucza i Budowlanych, od wschodu ulicą Budowlanych, od południa Obwiednią Południową, następnie linią kolejową i stacją PKP, a od zachodu ulicą Sybiraków.
  W skład obszaru wchodzą osiedla i dzielnice: Śródmieście, Dworek, Sławików, Maroko-Nowiny, Smolna. W obszarze centrum znajduje się część sieci w kanalizacji teletechnicznej, która jest już wybudowana (4 km kanalizacji wykonanej w ramach monitoringu miasta). Łączna długość kanalizacji, obejmująca nową i istniejącą kanalizację, będzie wynosić 19,6 km.
  Z obszaru centrum promieniście rozchodzić się będą nitki kanalizacji teletechnicznej w pięciu kierunkach. O ile sieć w obszarze centrum ze względu na gęstość zabudowy i dużą liczbę obiektów jest mocno rozgałęziona, tworząc czasami nawet pętle w celu uzyskania drogi zapasowej na wypadek awarii, to sieć do odległych dzielnic tworzy nitkę, która przechodzi przez kilka dzielnic.
 • Nitka Chwałowicka (5,2 km) rozpoczyna się na rondzie Chwałowickim i zasila Kozie Góry oraz Chwałowice.
 • Nitka Wodzisławska (17,7 km) bierze początek na rondzie Wodzisławskim i przechodzi przez Zamysłów, Niedobczyce, Rymer, Osiedle Morcinka, Niewiadom, Buzowice, Kolonia Helenka, Popielów, Radziejów.
 • Nitka Gliwicka (4,5 km) formalnie zaczyna się w punkcie przecięcia się sieci z ulicą Wyzwolenia, przechodzi przez dzielnicę Rybnik-Północ i dalej biegnie wzdłuż ulicy Gliwickiej tworząc punkty dostępowe dla takich obszarów jak Wawok, Wielopole, Józefowiec, Strąkowiec, kończy się na wysokości ul. Podmiejskiej i linii kolejowej do Elektrowni Rybnik.
 • Obszar Kamień (1,5 km) tworzy wyspę na terenie dzielnicy łącząc wskazane lokalizacje oraz tworząc punkt dostępowy dla innych sieci. Odległość do najbliższego obszaru sieci miejskiej wynosi 4,2 km.
      

3 etap:

 • Nitka Rudzka (5,2 km) rozpoczyna się na rondzie Mezamet i zasila Orzepowice oraz Rybnicką Kuźnię.
 • Nitka Żorska (19,7 km) to odgałęzienie sieci zaczyna się na rondzie Mikołowskim i przechodzi przez dzielnice i osiedla Paruszowiec-Piaski, Meksyk, Piaski, Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice, Nowy Dwór, Osiedle Południe, Kłokocin.
 • Obszar Chwałęcice (0,8 km) tworzy wyspę na terenie dzielnicy łącząc wskazane lokalizacje oraz tworząc punkt dostępowy dla innych sieci. Odległość do najbliższego obszaru sieci miejskiej wynosi 3,1 km.
 • Stodoły to jedna lokalizacja odległa od najbliższego obszaru sieci miejskiej o 2,6 km.
 • Ochojec to dwie lokalizacje odległe od najbliższego obszaru sieci miejskiej o 3,1 km.
 • Obszar Grabownia (1,5 km) to 2 lokalizacje (Grabownia, Golejów) odległe od najbliższego obszaru sieci miejskiej o 2,1 km.
 • Osiedle Wrzosy (ul. Pod Lasem) to dwie lokalizacje odległe od nitki wodzisławskiej o 1,5 km.
 • Zebrzydowice to 1 lokalizacja oddalona od obszaru centrum o 1,7 km.

 

Planowany przebieg sieci w docelowym kształcie przedstawiony został na poniższej mapie:

(kliknij, żeby powiększyć)

 

Mapka miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku - kliknij, żeby powiększyć

kolor czerwony - część wykonana; zielony - I etap; niebieski - II i III etap

 

     

Obszary – dane o ilości jednostek, mieszkańców i długości kanalizacji:

 

Obszar

 

 

Liczba instytucji

 

% w całości instytucji

 

 

Liczba mieszkańców

 

 

 

% mieszk.

 

długość

kanalizacji [km]

 

Obszar centrum

 

73

 

41%

 

41 000

 

28,8%

 

19,6

 

Nitka Żorska

 

29

 

16%

 

36 800

 

25,8%

 

19,7

 

Nitka Chwałowicka

 

17

 

9%

 

8 800

 

6,2%

 

5,2

 

Nitka Wodzisławska

 

29

 

16%

 

26 050

 

18,3%

 

17,7

 

Nitka Rudzka

 

7

 

4%

 

7 350

 

5,2%

 

5,2

 

Nitka Gliwicka

 

10

 

6%

 

9 750

 

6,8%

 

4,5

 

Obszar Kamień

 

4

 

2%

 

3 700

 

2,6%

 

5,7

 

Obszar Chwałęcice

 

2

 

1%

 

1 600

 

1,1%

 

3,9

 

Obszar Grabownia

 

2

 

1%

 

2 650

 

1,9%

 

3,6

 

Stodoły

 

1

 

1%

 

600

 

0,4%

 

2,6

 

Ochojec

 

2

 

1%

 

1 550

 

1,1%

 

3,1

 

Wrzosy

 

2

 

1%

 

0*0,0%

 

1,5

 

Zebrzydowice

 

1

 

1%

 

2700

 

1,9%

 

1,7

 

RAZEM

 

179

 

100%

 

142 550

 

100%

 

94,0

 

 

* Dla obszaru Wrzosy liczba mieszkańców została uwzględniona w liczbie ludności objętej zasięgiem Nitki Wodzisławskiej.ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt