GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Rybnik to dobry adres

Opis projektu

Projekt pt. "RYBNIK TO DOBRY ADRES" obejmuje swym zakresem przeprowadzenie kampanii promocyjnej Miasta Rybnik, zorientowanej na turystykę biznesową i sportową (produkt turystyczny).

Szczegółowe zadania, realizowane w ramach projektu, to:

 • Promocja turystyki biznesowej i sportowej w Rybniku z wykorzystaniem billboardów,
 • Stworzenie i dystrybucja katalogów promujących Rybnik,
 • Promocja Rybnika na trzech branżowych imprezach targowych z zakresu turystyki i sportu,
 • Stworzenie informatora internetowego, służącego promocji miasta,
 • Działania promocyjne z wykorzystaniem ogólnopolskich serwisów internetowych,
 • Organizacja imprez inaugurujących i podsumowujących projekt.

Beneficjentem projektu jest Miasto Rybnik, jak również przedsiębiorcy działający w branży hotelarskiej i sportowej w Rybniku, lokalne kluby i organizacje sportowej, turyści, sportowcy i biznesmeni z Rybnika, województwa śląskiego i całej Polski. Ponadto, projekt w pośredni sposób wpłynie pozytywnie na sytuację podmiotów będących w zasięgu oddziaływania projektu, takich jak przedsiębiorcy, inwestorzy, mieszkańcy.

 

Projekt zlokalizowany jest w przeważającej części w Rybniku, choć poprzez udział w imprezach targowych, wydaniu katalogów, stworzeniu serwisu internetowego i podjęcia licznych działań promocyjnych, zasięg jego oddziaływania obejmował będzie cały kraj.

 

Przedsięwzięcie zgodne jest z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Niniejszy projekt zakłada realizację kampanii, której celem jest promocja Rybnika i jego okolic, jako atrakcyjnego miejsca uprawiania turystyki biznesowej i sportowej. Realizacja projektu odniesie skutek w postaci stworzenie dwóch produktów turystycznych, czym spełnia całkowicie drugi z celów Priorytetu III RPO WSL "Turystyka". Jednocześnie udział wnioskodawcy w targach turystycznych przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności regionu Rybnickiego, czym wypełniony zostanie czwarty cel szczegółowy Priorytetu III RPO WSL, który jednocześnie jest celem Działania 3.4 "Promocja turystyki", w ramach którego wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie niniejszego projektu.

 

Główne problemy w kontekście realizacji niniejszego projektu zidentyfikowano na dwóch płaszczyznach: regionalnej oraz lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tej drugiej. Na podstawie analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Miasta Rybnik oraz innych źródeł, można wskazać następujące problemy:

 • Zmniejszenie zapotrzebowania na usługi związane z turystyką biznesową w rejonie Rybnika,
 • Niski poziom wykorzystania istniejących zasobów i bazy dla turystyki sportowej i biznesowej,
 • Niedostateczna liczba imprez turystycznych,
 • Brak strategii wnioskodawcy do konkurowania na rynkach turystyki biznesowej i sportowej oraz brak jednolitej oferty turystycznej,
 • Słabo rozwinięta informacja turystyczna o Rybniku,
 • Sezonowość turystyki (okres letni),
 • Niska świadomość społeczna odnośnie znaczenia promocji turystyki biznesowej i sportowej.

Celem bezpośrednim projektu "RYBNIK TO DOBRY ADRES" jest promocja Rybnika jako centrum turystyki sportowej i biznesowej. Cele ogólne dotyczą zaś:

 • wzrostu udziału turystyki biznesowej i sportowej w turystyce ogółem, 
 • wzrostu liczby imprez biznesowych i sportowych, 
 • zwiększenia liczby turystów, 
 • wydłużenia sezonu turystycznego,
 • poprawy dostępu do obiektów kulturalnych i turystycznych w Rybniku, 
 • wzrostu świadomości społecznej odnośnie roli turystyki biznesowej w gospodarce.

Wskaźniki realizacji celów projektu wyznaczono zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Działania 3.4. RPO WSL. Podstawowym wskaźnikiem produktu jest liczba kampanii promujących lokalne i regionalne produkty turystyczne (szt. 1). Wskaźnik ten zawiera w sobie zakres przedmiotowy projektu, tj. liczbę bilbordów reklamowych, stoisk na targach, katalogów, serwisów internetowych. Najważniejszym głównym rezultatem jest liczba wypromowanych markowych produktów turystycznych (szt. 2) dotyczących turystyki biznesowej i sportowej.   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.
(Seneka)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt