GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Aktywny Rybnik - Miasto z Ikrą

Cele Projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty inwestycyjnej Miasta wśród inwestorów, co z kolei powinno w dłuższym okresie czasu przełożyć się na wzrost inwestycji bezpośrednich na jego terenie. Na podstawie danych organizatorów szacuje się, że ofertę inwestycyjną Miasta Rybnika będzie miało okazję zobaczyć m.in. 56 100 osób uczestniczących w 3 najważniejszych imprezach targowych w branży nieruchomości.

 

Cel projektu jest zgodny z celem głównym Poddziałania 1.2.2 Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego - którym jest "promocja inwestycyjna związana z organizacją lub udziałem w targach ofert inwestycyjnych i kampanii promujących tereny inwestycyjne, zarówno w kraju jak i za granicą".
Zgodnie z założeniem twórców RPO realizacja Poddziałania 1.1.2 przyczyni się do realizacji Działania 1.1 "Wzmocnienie atrakcji inwestycyjnej regionu", którego głównym celem jest "Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie", a tym samym do realizacji celu Priorytetu I RPO "Badania i rozwój technologiczny (B+R, innowacje i przedsiębiorczość)", którym jest "Wzrost konkurencji regionalnej gospodarki opartej na wiedzy". Można więc stwierdzić, iż projekt przyczynia się także do realizacji celu głównego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, którym jest "Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu". Cel ten ma bowiem zostać osiągnięty poprzez realizacje poszczególnych priorytetów RPO, w tym Priorytetu I.

Cele ogólne/pośrednie projektu można natomiast określić jako:

 • wzrost ilości inicjatyw gospodarczych zachęcających do inwestowania,
 • większa promocja terenów inwestycyjnych,
 • zdobycie środków finansowych na promocję terenów inwestycyjnych,
 • wzrost ilości dokonywanych transferów nowoczesnych technologii do Miasta,
 • wzrost atrakcyjności Miasta dla inwestorów, zwiększenie wiedzy nt. zasobów Miasta,
 • napływ ludzi młodych, wykształconych,
 • lepsze wykorzystanie gospodarczych zasobów Miasta,
 • większa liczba miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców,
 • wyższe dochody w budżecie Miasta z tytułu podatków,
 • większa liczba przedsiębiorstw, potencjalnych inwestorów,
 • wzrost poziomu dywersyfikacji produkcji miejscowych przedsiębiorstw,
 • aktywizacja bezrobotnych.

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy.
(Seneka)
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt