GOSPODARKA:


Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie

Cele projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu. Cel bezpośredni projektu jest zgodny z celem Priorytetu IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a w szczególności z celem dotyczącym: zwiększenia dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie. Realizacja projektu wpisuje się w Priorytet IV RPO - Kultura, którego głównym celem jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego. Można więc stwierdzić, iż projekt przyczynia się także do realizacji celu głównego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, którym jest "Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu". Cel ten ma bowiem zostać osiągnięty poprzez realizacje poszczególnych priorytetów RPO, w tym Priorytetu IV.

 

Cele pośrednie projektu można określić m.in. jako:

  • zwiększenie ilości atrakcyjnych imprez kulturalnych,
  • zwiększenie zainteresowania regionalną kulturą,
  • wyższy poziom wiedzy na temat kultury regionalnej - zapobieganie jej zanikaniu,
  • rozwijanie twórczych uzdolnień mieszkańców,
  • wyższy poziom uczestnictwa mieszkańców w imprezach regionalnych,
  • ożywienie życia kulturalnego Miasta,
  • zwiększona promocja Miasta na skutek organizowanych imprez kulturalnych o charakterze regionalnym,
  • promocja regionalnych twórców i dziedzictwa kulturowego.

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Awansu można się nawet dochrapać. Pod warunkiem jednak, że i szefowi przyśni się to samo.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt