GOSPODARKA:

   

Strona główna -> Gospodarka -> Fundusze unijne -> Regionalny Program Operacyjny -> Rybnicki System Informacji Przestrzennej

Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest usprawnienie procesów administracyjnych w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta oraz zwiększenie współpracy i wymiany informacji pomiędzy urzędem a jednostkami miejskimi i służbami publicznymi. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozwój oraz rozpowszechnianie korzystania z działającego w urzędzie sytemu RSIP. Ponadto dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną inne cele, takie jak:

  • podniesienie efektywności wykorzystania i rozpowszechniania zasobów informacyjnych pochodzących z wydziałów Urzędu Miasta Rybnika, jednostek miejskich i służb publicznych,
  • usprawnienie współpracy i wymiany informacji pomiędzy urzędem a jednostkami miejskimi i służbami publicznymi,
  • podniesienie efektywności procesów zarządzania miastem, w szczególności w zakresie szeroko rozumianego porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • zapewnienie dostępu do danych przestrzennych i opisowych nowym użytkownikom, w tym użytkownikom publicznym i innym podmiotom.

 

Działania podejmowane w ramach projektu mają również na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego. Projekt obejmuje bowiem tworzenie nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w ramach której wspierany będzie rozwój elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców, niezbędnych do wypełniania zadań w zakresie eGovernment. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie tworzenia systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym i ponadlokalnym oraz zwiększenia zakresu usług świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych ICT. Projekt będzie spełniać standardy bezpieczeństwa świadczonych usług, a także integracji i standaryzacji istniejących oraz nowotworzonych systemów informatycznych.

Cele projektu są zgodne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w tym z celem dotyczącym  "stworzenia warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie, poprzez wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną".   

Program regionalny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

   
ODWIEDŹ RYBNIK NA:
Facebook/rybnikeu
    
YouTube/rybnikeu
 
twitter/Rybnikeu   Instagram/rybnik.eu
CYTAT DNIA
Nikt nie zasługuje na Twoje łzy, a ten kto na nie zasługuje na pewno nie doprowadzi cię do płaczu.
PLAN MIASTA
Plan Miasta - mapa Google
  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej

GAZETA RYBNICKA

 Gazeta Rybnicka - aktualny numer


  Poprzednia strona  
Organizacje pozarządowe Informacje dla osób niepełnosprawnych Biuletyn Informacji Publicznej UM Rybnika English version Kontakt